Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Basic English = [Базовий англійський] : Метод. вказівки з англ. мови для студ. заоч. відд. / Е.Г.Мандич, С.М.Гайдар. – Суми : СумДПУ, 2002. – 62 с.


Guided Reading = Читання під контролем : Навч. посіб. для самост. роботи з англ. мови ( для серед. та старш. етапів навч.) / Упор.: В.М. Карпова, Ю.Є.Сосницька. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 104 с.


Klochko L. I. Enjoy Reading and Analyzing English Newspapers : manual / L. I. Klochko, O. O. Terenko. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 108 c.


Write English with Pleasure = Пишемо англійською з задоволенням : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів /В.В.Павлов та ін. – Суми : СумДПУ, 2003. – 120 с.


Балаценко Л.М. A New Face of Teaching - Навчаємо по-новому : навч. посіб. для студ. 5 курсу романо-герм. відділення заочн. форми навчання / Л.М. Балаценко – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 144 с.


Балаценко Л.М. Global issues = Глобальні проблеми : навч. посіб. для студ. старших курсів відділень іноземних мов / Л. М. Балаценко, Г. І. Подосиннікова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 216 с.


Балаценко Л.М. Learning and Teaching Styles = Навчаючи вчимося : Навч. посібн. для студ. 5 курсу фак-ту іноз. мов / Л. М. Балаценко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 112 с.


Берестовська Є.М. Англійська в дії - English in Action : навч. посібник для студентів III курсу заочної форми навчання / Є. М. Берестовська. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 124 с.


Берестовська Є.М. У світі англійської мови - In the World of English : навч. посібник для студентів 3 курсу (2 семестр) факультетів іноземних мов університетів та інститутів / Є.М.Берестовська, О.В.Бондаренко, А.Ю.Дзюба, В.В.Швець. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 156 с.


Вертепова І.Ю. Завдання для самостійної роботи з англійської мови "Основи комп'ютерної техніки": Навч. посібн. для студ. старших курсів факультету іноз. мов / І. Ю. Вертепова, С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 60 с.


Вислови свою думку = Speak Up : метод. рекомендації [з розвитку навичок усного мовлення для студентів старших курсів «Актуальні проблеми сьогодення»] / [уклад. С.Ф. Алексенко]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 44 с.


Гаврилюк О. Г. Безособові форми дієслова в англійській мові : навч. посіб. для студ. ІІ курсів ф-тів іноз. мов (англ. мовою) / О. Г. Гаврилюк, О. В. Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 92 с.


Гаврилюк О. Г. Фразові дієслова в англійській мові : навчальний посібник для студентів 1-4 курсів факультетів іноземних мов та широкого кола вивчаючих англійську мову (англійською мовою) / О.Г. Гаврилюк, О.В. Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 98 с.


Гаврилюк О.Г. Часові форми дієслова в англійській мові : Навчальний посібник для студентів I курсу факультетів іноземних мов (англійською мовою) / О.Г.Гаврилюк, О.В.Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 120 с.


Голубкова Н.А.  Американська школа: тенденції розвитку : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів / Н. Л. Голубкова, В. В. Павлов, А. К. Тимкова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 108 с.


Голубкова Н.Л. Вдосконалюємо навички володіння англійською мовою : метод. рекомендації абітурієнтам (англійською мовою) / Н.Л. Голубкова, А.М. Коваленко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 68 с.


Голубкова Н.Л. Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. (англійською мовою) / Н.Л. Голубкова, Е.Г. Мандич. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 144 с.


Голубкова Н.А. Школа, вчитель: проблеми та перспективи : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів / Н. Л. Голубкова, В. В. Павлов, А. К. Тимкова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 118 с.


Дудченко М.М. Література Великобританії і США : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: Англ. мовою / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 400 с.


Дудченко М.М. Питання теорії та практики перекладу - Essentials of Theory and Practice of Translation : навч. посібник для студ.-філологів вищ. навч. закладів / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 148с.


Дудченко М.М. Пишіть і говоріть англійською мовою краще : навч. посібник для студ. філологів вищ. навч. закладів / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 144 с.


Іноземна для фахівців : навч. посібн.і програма канд. іспиту з іноз. мови для аспірантів і здобувачів / [укл.: Л. М. Гаврило, Е. Г. Мандич]. – [2-ге вид., перероб.]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 116 с.


Карпова В.М. Вдосконалюємо навички самостійної роботи з англійської мови : навч.-метод. посібн. для студентів першого року навчання у спеціалізованому вищ. навч. закл. (англійською мовою) / В.М.Карпова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 132 с.


Коваленко А.М. Теоретичні основи граматики сучасної англійської мови : Навч. посібник для студ. фак. їнозем. мов пед. вузів / А. М. Коваленко, В. В. Павлов. – Суми : СумДПУ, 2003. – 148 с.


Коваленко С.М. Практичний курс англійської мови : Сучасна молодь: проблеми, перспективи, дозвілля: Навч. посіб. для студент. старш. курсів, що вивч. англ. мову як другу спец., студ. заоч. від.факульт. інозем. мов, додат. спец. та післядиплом. освіти пед. ВНЗ / С. М. Коваленко, І. Л. Гуменюк, В. В. Павлов. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 172 с.


Козлова В. В. Improving language skills (Вдосконалюємо мовленнєві вміння) : навч. посібник зі спецкурсу по практиці усного та писемного англійського мовлення для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов / В. В. Козлова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 112 с.


Мальована Н.В. «Love Story in Detail» (завдання з аналітичного читання за романом Еріка Сігала «Історія кохання» : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В. Мальована. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 132 с.


Мандич Е.Г.  Короткий курс історії та культури Великобританії та США : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів / Е. Г. Мандич, Н. А. Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 228 с.


Методичні рекомендації до вивчення практичної граматики англійської мови : для студ. заочної форми навчання / [уклад. В.В.Павлов, Н.В.Мальована]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 96 с.


Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу іноземної мови (теоретична граматика англійської мови) для студентів денної форми та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Буренко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 60 с.


Молгамова Л. О. Finals (Випускні іспити) : навчальний посібник-практикум з англійської мови для студентів старших курсів факультетів іноземних мов педагогічних ВНЗ / Л. О. Молгамова. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 100 с.


Особливець О.Ю. Finding your way to knowledge - На шляху до знань : навч. посібник для студ. 4-го курсу заочного відділення фак-тів іноз. мов пед. ВНЗ / О. Ю. Особливець. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 172 с.


Павлов В.В. Essentials of English syntax = Основи синтаксису англійської мови : Навч. посібн. для студ. фак-тів іноз. мов / В. В. Павлов. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 92 с.


Павлов, В.В. Non-Finite Forms of the Englishv Verb : Безособові форми діїслова в англійській мові. Навч.посібник для студ.фак.інозем.мов пед.ун-тів / В.В.Павлов та ін. – Суми : СумДПУ, 2002. – 72 с.


Павлов В.В. Основи синтаксису англійської мови : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] (англійською мовою) / В.В. Павлов, А.М. Коваленко, Н.Л. Голубкова. – [2-ге вид., випр. і доповн.]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 120 с.


Рижкова Л.І. English teacher’s reference companion = На допомогу вчителю англійської мови : навч. посібн. для студ. факульт. іноз. мов пед. інст-тів та унів-тів. – [2-ге вид., випр. і доп.] / Л.І. Рижкова, Н.В. Мальована, Т.В. Зарудна. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 172 с.


Розвиваємо навички виконання тестових завдань з англійської мови : методичні рекомендації абітурієнтам (англійською мовою) / [уклад.: Н.Л. Голубкова, Л.А. Спаська]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 132 с.


Спаська Л.А. A History of the English Language = Історія англійської мови : [навч. посібн. для студ. фак-тів інозем. мов]  (англійською мовою) / Л.А. Спаська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.


Спаська Л.А. Read and Discuss with Pleasure W.S.Maugham. The Painted Veil : Навч.-метод. посібн. для студ. фак-тів іноз. мов педагог. ун-тів / Л. А. Спаська. – Суми : СумДРУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 236 с.


Спаська Л.А. Read and Discuss with Pleasure. W. S. Maugham. The Painted Veil : навч.-метод. посібн. [для студ. ф-тів іноз. мов пед. ун-тів] (англійською мовою) / Л.А. Спаська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 236 с.


Уткіна Л.О. English for Seniors. Term IІ (Англійська для студентів-старшокурсників) : Навчальний посібник для студентів 4 курсу факультетів  іноземних мов педагогічних ВНЗ (англійською мовою) / Л.О.Уткіна, О.Ю.Особливець, Т.В.Євтушенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 146 с.


Хекало, М. О. Let`s read and discuss together = Читаємо та обговорюємо разом : Навч.-метод. посібник з домашнього читання: Для студ. старш. курсів ден. та заочн. відділень фак. іноз. мов пед. ун-ту / М. О. Хекало. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 64 с.


Чикалова М. М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 52 с.


Швець В.В. У світі англійської мови - In the World of English. Тerm I : навч. посібник для студентів 3-го курсу факульт. іноз. мов університетів та інститутів (англійською мовою) / В.В.Швець, Л.Ю.Дзюба, Н.В.Мальована. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 152 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ