Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Авхутська, С. О.  Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Історична географія України" [Текст] : для викладачів та студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020302 Історія / С. О. Авхутська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. історії України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 36 с. 

2014 рік

  • Авхутська, С. О.  Технологічне забезпечення формування толерантності у майбутніх учителів історії [Текст] / С. О. Авхутська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 85–92.

2013 рік

  • Авхутська, С. О.  Використання проектного методу у професійній підготовці майбутніх учителів історії [Текст] / С. О. Авхутська // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 65–69.
  • Авхутська, С. О.  Історична освіта майбутнього вчителя: сучасні підходи [Текст] / С. О. Авхутська // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін.; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 8–10.
  • Авхутська, С. О.  Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика профес. освіти" / С. О. Авхутська ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2013. – 19 с.

2011 рік

  • Авхутська, С. О.  До питання формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя [Текст] / С. О. Авхутська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – №  2 (12). – С. 233–241.

2010 рік

  • Авхутська, С. О.  Валеологічний підхід до формування інноваційної культури педагога [Текст] / С. О. Авхутська // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 10–16.
  • Авхутська, С. О.  Полікультурна компетентність особистості як результат полікультурної освіти [Текст] / С. О. Авхутська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 39–48.

2005 рік

  • Авхутська, С. О.  Використання експозицій краєзнавчих музеїв Сумської області під час вивчення історії рідного краю [Текст] / С. О. Авхутська // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 153–156.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка