Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Беценко, Т.  Лінвокультурологічний аналіз художнього тексту: основні поняття [Текст] / Т. Беценко // Дивослово. – 2017. – № 5. – С. 30–33.

2014 рік

 • Беценко, Т.  Науково-методичний доробок С. І Дорошенка в парадигмі сучасних лінгвістичних реалій [Текст] / Т. Беценко // Лінгвістичні студії: на пошану корифею : збірник наукових праць і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. І. Дорошенка / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне т-во ; [за заг. ред.: Л. А. Лисиченко, О. А. Олексенко]. – Харків : Харківське історико-філологічне т-во, 2014. – С. 370–373.

2013 рік

 • Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2013. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова. – Гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-12481 від 27.12.11.
 • Беценко, Т. П.  Герменевтичний філологічний аналіз художнього тексту [Текст] / Т. П. Беценко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №  30. – С. 2–9.
 • Беценко, Т.  Народні думи як феноменальне явище національної культури [Текст] / Т. Беценко // Наша Берегиня. – 2013. – №  2. – С. 23–24.
 • Беценко, Т. П.  Науково-дослідні студії Г. А. Нудьги з думознавства [Текст] / Т. П. Беценко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 8–9.

2012 рік

 • Беценко, Т.  Актуальні питання філологічного аналізу художнього тексту [Текст] / Т. Беценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №  3. – С. 24-29.
 • Беценко, Т.  Аспекти дослідження народного героїчного епосу [Текст] / Т. Беценко // Слово і час. – 2012. – №  1. – С. 51–65.
 • Від звука до тексту : Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2012. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова.
 • Беценко, Т.  Народнопісенні універсалії як мовнокультурний феномен у прозі Михайла Стельмаха [Текст] / Т. Беценко, Л. Михно // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України", Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН ; [за заг. ред. І. П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 123–132.
 • Беценко, Т.  Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха [Текст] / Т. Беценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №  8. – С. 14-17.
 • Беценко, Т.  Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка [Текст] / Т. Беценко // Дивослово. – 2012. – №  11. – С. 34–39.
 • Беценко, Т.  Природа мовно-поетичної універсальності народнопісенної творчості [Текст] / Т. Беценко // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України", Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН ; [за заг. ред. І. П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 111–123.
 • Беценко, Т.  Структура і зміст спецкурсу "Фоніка" в системі професійної підготовки студентів-філологів [Текст] / Т. Беценко // Українська мова і література в школі. – 2012. – №  3. – С. 49–52.
 • Беценко, Т.  Філологічний аналіз художнього тексту [Текст] / Т. Беценко // Дивослово. – 2012. – №  10. – С. 42–45.

2011 рік

 • Беценко, Т.  Епітети з колірною семантикою в мовній картині світу українських народних дум [Текст] / Т. Беценко // Берегиня. – 2011. – №  3. – С. 37–58.
 • Беценко, Т. П.  Мовні засоби створення образу моря в думах [Текст] / Т. П. Беценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 4.
 • Беценко, Т.  Природа імпровізаційного творення текстів народних дум [Текст] : лінгвістичний аспект / Т. Беценко // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 6. – С. 13–22.
 • Беценко, Т.  Текстово-образна універсалія – характерна ознака мови українських народних дум [Текст] / Т. Беценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 11/12. – С. 79–90.
 • Беценко, Т.  Філологічний аналіз думи "Маруся Богуславка" [Текст] / Т. Беценко // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 12–19.

2010 рік

 • Беценко, Т. П.  Nominal topographica як вихідна база для творення плюральних ойконімів Сумщини [Текст] / Т. П. Беценко, Л. П. Михно // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини [Текст] : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 10–19.
 • Беценко, Т. П.  Епітет – елементарний універсальний мовно-образний засіб народнопоетичного тексту [Текст] / Т. П. Беценко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 3–9.
 • Беценко, Т. П.  Космос поетичного слова Анатолія Гризуна [Текст] : (враження від збірки А. Гризуна "Космос") / Т. П. Беценко, Л. П. Михно // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 6–9.
 • Беценко, Т. П.  Стилістика сучасної української мови. Фоніка [Текст] / Т. П. Беценко, Я. Б. Голуб. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – 146 с.
 • Беценко, Т. Стилістика сучасної української мови. Фоніка [Текст] : [навчальний посібник] / Т. Беценко, Я. Голуб. – 2-ге видання, змінене. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – 34 с.

2009 рік

 • Беценко, Т. П.  Лінгвофольклористичні студії у науковому доробку Світлани Яківни Єрмоленко [Текст] / Т. П. Беценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 149–150.
 • Беценко, Т. П.  Стилістика сучасної української мови. Фоніка [Текст] / Т. П. Беценко, Я. Б. Голуб. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2009. – 146 с.

2008 рік

 • Беценко, Т. П.  Мова думового епосу : словник епітетів, складних слів, тавтологічних і плеонастичних структур, географічних найменувань і релігійних понять [Текст] : монографія / Т. П. Беценко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 107 с. 
 • Беценко, Т.  Походження географічних найменувань Сумщини [Текст] / Т. Беценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 55-64. – (Тематичний випуск).
 • Беценко, Т. П.  Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, семантика, функції [Текст] : монографія / Т. П. Беценко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 399 с. – ISBN 978-966-698-145-8.
 • Беценко, Т. П.  Формульність як ознака фольклорного тексту [Текст] / Т. П. Беценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І .Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 173–174.

2007 рік

 • Беценко, Т. П.  Із історії вивчення українських народних дум [Текст] / Т. П. Беценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 170–171.

2006 рік

 • Беценко, Т. П.  Текстова універсалія як нормативна текстова одиниця [Текст] / Т. П. Беценко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 3–8.

2005 рік

 • Беценко, Т. П.  Кострукції із звертаннями – текстові універсалії в думовому епосі [Текст] / Т. П. Беценко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 3–7.

2004 рік

 • Лінгвокраєзнавство [Текст] : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини : збірник наукових праць викладачів каф. укр. мови, присвячений 80-річчю університету і філологічного факультету / за ред. В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 103 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, С. В. Івашина, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, О. С. Переломова, Л. П. Петленко, Ю. В. Поляничко, А. Г. Ярова .

 

2003 рік

 • Беценко, Т. П.  Сучасне осмислення внеску А. С. Макаренка в розбудові теорії і методики виховання [Текст] / Т. П. Беценко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 11–13.

2002 рік

 • Беценко, Т.  Рильський-мовознавець  [Текст] / Т. Беценко // Дивослово.– 2002.–  6.– С.50–53.

2001 рік

 • Беценко, Т.  Етюди з топонімії Сумщини [Текст] : Походження географічних найменувань / Т. Беценко. – Суми : Собор, 2001. – 71 с.