Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Довгополова, Г. Г.  Формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу [Текст] / Г. Г. Довгополова, В. М. Орловцев // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих учених", 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та проф. підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 143–145.

2014 рік

  • Довгополова, Г. Г.  Вивчення досвіду проекту "Спільнота турботливої школи" як змістова інновація в порівняльно-педагогічній освіті [Текст] : [в сучасній американській системі освіти] / Г. Г. Довгополова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 55–58.
  • Довгополова, Г. Г.  Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX – початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Г. Г. Довгополова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 20 с. 
  • Довгополова, Г. Г.  Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX – початку XXI століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Г. Г. Довгополова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 262 с.

2013 рік

  • Довгополова, Г. Г.  Тенденції розвитку культури школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX - початку XXI століття [Текст] / Г. Г. Довгополова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 37–38.

2012 рік

  • Довгополова, Г.  Еволюція концепцій розвитку культури школи в сучасній теорії освіти США [Текст] / Г. Довгополова // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 1. – С. 73–75.
  • Довгополова, Г. Г.  Формування освітнього середовища навчальних закладів: функції культури школи [Текст] / Г. Г. Довгополова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 224–225.