Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Вертель А. В. Філософія психоаналізу : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Вертель. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 208 с.


Видишенко В.М. Етика : навч. посібник для студ. пед. навч. закл. / В. М. Видишенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 296 с.


Дєнєжніков С.С. Проблема людини у філософії : навч.-метод. посіб. для студ. всіх спец. / С.С. Дєнєжніков. – Суми, 2012. – 114 с.


Карпенко В.Є. Вступ до філософії мови : навч.-метод. посібн. для студ. філософських і філологічних спец. усіх форм навчання закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.Є. Карпенко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 48 с.


Карпенко Т. М. Людина і суспільство в добу високих технологій : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Т.М. Карпенко, В.Є Карпенко – Суми: ВВП «Мрія», 2014 – 124 с.


Качуровський М.О. Сучасний курс філософії : навч. посібн. / М.О. Качуровський, В.О. Цикін. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 228 с.


Качуровський М.О. Хрестоматія з філософії : навч.-метод. посіб. /М.О. Качуровський, В.О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 256 с.


Кондратенко С.В. Високі наукомісткі технології як результат сучасного етапу науково-технічної революції: філософсько-методологічний аналіз : навч.-метод. посібник для студентів. усіх форм навчання закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / С.В. Кондратенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 76 с.


Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт.: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, С. Б. Кузікова, Т. Б. Тарасова та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 300 с.


Снегірьов І.О. Філософське осмислення соціальних систем крізь призму теорії організації : монографія / І.О. Снегірьов. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 184 с. (російською мовою)    


Сумченко С. В. Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації: філософсько-методологічний аналіз : монографія. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 200с.


Сумченко С.В. Природа та суспільство: філософський аспект проблем взаємозв’язку : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти ІІІ-ІV р.а. / С. В. Сумченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 89 с.


Тарєлкін Ю.П. Історія філософії в стислому вигляді : навч. посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 226 с.    


Тарєлкін Ю.П. Основи сучасної філософії : навч. посібн. для підготовки до семін. занять та екзаменів / Ю.П. Тарєлкін, В.О. Цикін. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 288 с.


Тарєлкін Ю. П. Основи сучасної філософії : навчальний посібник : [для підготовки до семінарських занять та екзаменів] / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 288 с.


Тарєлкін Ю.П. Філософія в структурно-логічних схемах: Навчальний посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів / Ю.П.Тарєлкін, В.О.Цикін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 188 с.


Тарєлкін Б.П. Філософія: структурно-логічний аспект : навч. посібн. [для підготовки до семінарських занять та екзаменів] / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Циків. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 224 с.


Цикин В. А. Философская интерпретация NBICS цивилизации : монография / В. А. Цикин. – Суми : ФЛП Цьома С. П., 2016. – 240 с.


Цикин, В. А.  Глобализация: ноосферный подход [Текст] : монография / В. А. Цикин. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренка, 2007. – 322 c.


Цикин, В. А.  Синергетика и образование: новые подходы [Текст] : [монография] / В. А. Цикин, А. В. Брижатый. – Сумы : СумГПУ им. А.С.Макаренко, 2005. – 276 с.


Цикин, В. А.  Философия образования: постнеклассический подход [Текст] : [монография] / В. А. Цикин, Е. А. Наумкина. – Сумы : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – 232 с.


Цикин, В. А.  Философия самоорганизации сложных систем [Текст] : монография / В. А. Цикин. – Сумы : СГПУ, 2001. – 195 с.


Цикін В.О. Філософія освіти – стратегія прориву в майбутнє : монографія / В. О. Цикін, І. А. Бріжата. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 256 с.


Цикин, В. А.  Философская интерпретация современного инновационного образования [Текст] / В. А. Цикин. – Сумы : СумГПУ имени А. С. Макаренка, 2014. – 220 с.


Цикин, В. А.  Философский дискурс феномена конвергенции супертехнологий в обществе риска [Текст] : [монография] / В. А. Цикин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. – Сумы : МакДен, 2012. – 264 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ