Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Анатомія. Спортивна морфологія : Метод. вказівки до лаб. занять зі спорт. морфології: Для студ. спец. "Фізична культура" / Уклад. Л.М.Іваненко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 28 с.


Безпека в туризмі : курс лекцій / уклад. В.М. Зігунов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 204 с.


Бріжатий О.В. Педагогічні технології та методики збереження здоров’я на уроках фізичної культури : навчально-методичний посібний для фахівців фізичної культури / О.В. Бріжатий, І.А. Бріжата, С.С. Кодимський, А.П. Юнак. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 260 с.


Бурла О.М. Легка атлетика  : Навч. посібник для студ. факульт. фіз. культури пед. ун-в / О. М. Бурла. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 128 с.


Бурла О.М. Легка атлетика. Запитання для програмованого навчання : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. фіз. культ. / О.М. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.


Бурла О.М. Лицарі бігової доріжки : нариси про видатних спортсменів Сумщини / О.М.Бурла, А.І.Кудренко, В.І.Підлісний. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 106 с.


Бурла О.М. Плавання. Прискорений курс навчання : навч. посіб. [Гриф Мон України (лист від 09.01.2009 № 1.4/18-Г-36)] / О.М. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 156 с.


Бурла О. М. Плавання. Прискорений курс навчання : навч. посібник / О. М. Бурла. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. –156 с.


Бурла О.М. Прискорене навчання плавання студентів : Навчальний посібник / О. М. Бурла, О. В. Марченко, А. О. Бурла. – Суми : СумДУ, 2006. – 167 с.


Бурла О. М. Технічна та фізична підготовка юних біатлоністів : навч. посібник / О. М. Бурла, А. О. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 184 с.


Бурла О. М. Технічна та фізична підготовка юних біатлоністів : навч. посібник / О. М. Бурла, А. О. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 184 с.


Ведмідь В.Д. Проведення багатоденних туристичних походів та поради їх учасникам : Навч.-метод. посібник для студ. пед. закл. освіти / В. Д. Ведмідь [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 48 с.


Верблюдов І.Б. Індивідуальна тренувально-оздоровча програма : Метод. посібник для студен. ВНЗ / І. Б. Верблюдов. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 84 с.


Верблюдов І.Б. Організація і методика оздоровчої фізичної культури : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту при вивченні дисципліни „Організація і методика оздоровчої фізичної культури" / І.Б. Верблюдов, Т.О. Лоза, С.В. Чередниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 275 с. – (Рекомендовано МОН України. Лист № 1/11-4883 від 15.06.11).


Верблюдов І.Б. Організація і методика самостійного оздоровчого тренування : Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 155 с.


Воропаєв Д. С. Методика оцінювання психофізіологічного стану підлітків загальноосвітніх навчальних закладів : метод. рекомендації / Д.С. Воропаєв, О.О. Єжова, М.Ю. Антомонов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 28 с.


Гончаренко В.І. Навчально-методичний посібник з тренерської практики : Для студ. спец. 7.010203 "Олімпійський і професійний спорт", 7.010201 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" / В. І. Гончаренко, В. О. Лапицький, М. Б. Чхайло. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 48 с.


Гончаренко В.І. Навчально-методичний посібник з тренерської практики: для студентів спеціальностей 6.010203 «Спорт», 6.010201 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» / В.І. Гончаренко, В.О. Лапицький, М.Б. Чхайло. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.


Гончаренко В. І. Олімпійський спорт : навчальний посібник / В.І. Гончаренко, І.В. Іваній, А.І. Кудренко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 364 с. 


Гончаренко, В. І. Хокей на траві. Теорія і практика : навчальний посібник / В. І. Гончаренко ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 294 с.


Динамічна біохімія : Метод. рекомендації з біохімії для студ. фак. фізвиховання / укл. М.С.Дудченко та інш. – Суми : СумДПУ, 2003. – 44 с.


Дубинська О. Я. Курс лекцій з теорії фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 8.01020101 «Фізичне виховання» / О.Я. Дубинська. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 248 с.


Журнал роботи студента-практиканта [для проходження тренерської практики студентів ІV курсу спеціальностей «Фізична культура», «Спорт»] / уклад.: В.І. Гончаренко, В.О. Лапицький, М.Б. Чхайло. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 42 с.


Журнал роботи студента-практиканта: Методичні рекомендації / Укл. В.І.Гончаренко, В.О.Лапицький, М.Б.Чхайло. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 44  с.


Загальна теорія підготовки спортсменів : навч.-метод. посібник для студентів галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / О. М. Бурла та інші. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 184 с.


Кудренко А.І. Методика оцінки індивідуального стилю навчальної діяльності на уроках фізичної культури : наук.-метод. рекомендації / А.І.Кудренко, О.І.Головченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 40 с.


Кудренко А.І. Програма оптимізації фізичної культури підлітків з різними стилями навчальної діяльності : науково-методичні рекомендації / А.І.Кудренко, О.І.Головченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 56 с.


Курсова робота з біомеханіки : [методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи для студентів інституту фізичної культури] / [уклад. І.А. Бріжата]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 96 с.


Лапицький В. О. Навчально-методичний посібник з тренерської практики : для студентів спеціальностей 6.010202 «Спорт», галузь знань 0102 – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / В.О. Лапицький, В.І. Гончаренко, М.Б. Чхайло. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 124 с


Лапицький В.О. Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві : Навчальний посібник / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 197 с.


Лоза Т.О. Комплексна програма з теорії та методики фізичного виховання : Навч. посібник для студ. заоч. відд. фак. фіз. культ. пед. ун-тів / Т. О. Лоза, Л. І. Прокопова. – Суми : СумДПУ, 2004. – 108 с.


Лоза Т.О. Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики фізичного виховання : практикум для спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" фак-тів фіз. вихов. пед. ун-тів / Т. О. Лоза, Л. І. Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 200 с.


Лоза Т. О. Педагогічна практика з фізичної культури з учнями 5-9 классів : навч.-метод. посібник для студентів ІІІ курсу педагогічних університетів спеціальності «Фізичне виховання» / Т. О. Лоза. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 128 с.


Лоза Т.О. Теорія і методика фізичного виховання : Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. за напр. "Фізичне виховання і спорт" / Т. О. Лоза, В. В. Затилкін. – Суми : СумДПУ, 2004. – 76 с.


Магістерська робота зі спеціальності «Фізичне виховання» : навч.-метод. посіб. за професійним напрямом 8.01020101 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / [уклад. Т.О. Лоза]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 56 с.


Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство» (туризм і відпочинок) в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації денної форми навчання / М.М. Ксенофонтова, В.П. Самодай. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.


Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія готельного бізнесу» для бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації денної форми навчання / уклад. В.П. Самодай. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.


Облік та контроль в тренувальному процесі лижників-гонщиків : Метод. рекомендації до курсу з лижн. спорту для студ. фак. фіз. виховання вищ. навч. закл. / Укл. А.М.Ратов, О.А.Ушкаленко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 40 с.


Оздоровчо-тренувальна програма з фізичного виховання студентів навчального відділення з «Аквафітнесу» для вищих навчальних закладів : метод. рекомендації /упоряд. Н. В. Петренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 44 с.


Оптимізація рухової активності та розвиток фізичних якостей студентів засобами фізичного виховання : навч.-метод. реком. [для студ. вищ. навч. закл.] / [уклад.: Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 36 с.


Організація туристських походів вихідного дня по річці Псел : навч.-метод. настанови / [уклад. В.М. Зігунов]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.


Основи спортивного орієнтування : навчально-методичні рекомендації / уклад.: М. А. Щербаков, М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 32 с.


Основні методики навчання техніки пересування на лижах : методичні рекомендації для студентів середніх та вищих навчальних закладів до вивчення курсу «Лижний спорт та методика викладання» / уклад. А.М.Ратов, Є.О.Ілляшенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 84 с.


Підготовча частина занять у футболі (зміст, методика проведення) : метод. рекомендації до вивчення курсу спортивних та рухливих ігор : для студ. пед. навч. закладів / [уклад.: О.В.Міщенко, І.М.Кравченко, В.В.Гладков]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 44 с.


Прийменко Л.О. Комплекси вправ при порушеннях опорно-рухового апарату : Метод. реком. до вивч. курсу фізичн. виховання для студ. вищ. навч. закладів / Л. О. Прийменко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 56 с.


Проведення підготовчої частини занять з баскетболу : Метод. рекомендації до вивчення курсу спорт. ігор: Для студ. фак. фіз. культ. / Укл. О.В.Міщенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 36 с.


Програма з фізичного виховання навчальної секції «Спортивне орієнтування» для вищих навчальних закладів / метод. реком. / упоряд. С. А. Король. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 60 с.


Програма вступного екзамену за професійно-освітнім рівнем підготовки магістра для спеціальності 8.01020101 «Фізичне виховання» / уклад.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова, М.О. Лянной. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 40 с.


Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки спеціаліста для спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» спеціалізації «Організатор туристської діяльності» / укл.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова, В.М. Зігунов. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 52 с.


Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки спеціаліста для спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» спеціалізації «Захист Вітчизни» / укл.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова, І.П. Гордійко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 60 с.


Програма державних екзаменів за професійно-освітнім напрямком 6.140103 «Туризм» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»/ [уклад. В.М. Зігунов]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 32 с.


Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки спеціаліста (бакалавра) для спеціальності 6.010202 «Спорт» / [уклад.: В.І. Гончаренко, А.М. Ратов, В.О. Лапицький, Л.М. Іваненко, О.А. Гуменна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 48 с.


Програма державного екзамену з теорії, методики фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за професійним напрямом підготовки 6.010201 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / уклад.: Л.І. Прокопова, Т.О. Лоза. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 88 с.


Програма з фізичної культури для вступу на І курс (галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини”, напрям підготовки 6.010202 «Спорт» / Ін-т фізичної культури. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 33 с.


Прокопова Л.І. Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання : Навч. посібник для студ. фак. фіз. культ. пед. ун-тів / Л. І. Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 144 с.


Прокопова Л.І. Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою : практикум для студ. спец. "Олімпійський і професійний спорт"фак-тів фіз. вихов. пед. ун-в / Л. І. Прокопова, Т. О. Лоза. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 162 с.


Прокопова Л.І. Практикум для студентів спеціальності «Олімпійський і професійний спорт» факультетів фізичної культури педагогічних університетів / Л.І.Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 64 с.


Прокопова Л.І. Практикум для студентів спеціальності «Фізичне виховання» факультетів фізичної культури педагогічних університетів / Л.І.Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 44 с.


Ратов А. М. Теорія та методика лижного спорту : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навчальних закладів напрямків підготовки «Фізичне виховання», «Спорт» і «Здоров’я людини», тренерів ДЮСШ та вчителів фізичної культури / А. М. Ратов, В. В. Ворона. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 188 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Біомеханіка» для студентів спеціальності «Фізична культура», «Здоров’я людини», «Спорт» Інституту фізичної культури / [уклад. С.О. Старченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної реабілітації» : [для студ. ін-ту фізичної культури (спец. «Фізична реабілітація»)]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 44 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної культури і спорту» : для студ. спеціальності «Фізична культура» Ін-ту фіз. культури / упор. О.О. Єжова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 44 с.


Робочий зошит студента-практиканта з педагогічної практики в школі : метод. розробки для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фізичне виховання» / Укл. Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 84 с.


Сергієнко В.М. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи : Навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична культура” / В.М.Сергієнко, Т.І.Полтавцева; МОН України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 164 с.


Сергієнко В.М. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи : навч. посібник для студентів спец. «Фізична культура» / В.М. Сергієнко, Т.І. Полтавцева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 164 с.


Теоретико-методичні основи викладання рухливих ігор та забав з елементами різних видів спорту : навч.-метод. посібник [для студентів напряму підготовки 6.010202 «Спорт»] / [уклад.: С.В. Одинцова, Г.Б. Гученко]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 72 с.


Томенко О. А. Фізкультурна освіта старших дошкільнят: інноваційна технологія : монографія / О. А. Томенко, А. Ю. Старченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 154 с.


Туристсько-спортивна підготовка : збірник робочих програм навчальних дисциплін напряму підготовки «Туризм», спеціальність «Туризмознавство» за спеціалізацією «Туризм і відпочинок» / уклад. В.М. Зігунов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 216 с.


Українські народні рухливі ігри як засіб виховання дітей молодшого шкільного віку [для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.010202 «Спорт»] / укл.: Л.І. Прокопова, А.Б. Гученко, С.В. Одинцова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 48 с.


Физкультурные минутки в общеобразовательных учебных заведениях : метод. реком. : в 2-х ч. Ч. 2 / [сост.: А.И. Шматкова, Л.А. Прийменко, О.Н. Гончаренко]. – Сумы : Изд-во СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2011. – 100 с.


Фізкультурна освіта дітей старшого дошкільного віку на основі застосування засобів дитячого фітнесу : метод. рекомендації / упоряд. А.Ю. Старченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 60 с.


Фізкультурна освіта у родині : метод. рекомендації / упорядн. А.Ю. Старченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 84 с.


Шошура Н.Д. Комплекси фізичних вправ під час вагітності протягом триместрів : Навчально-методичний посібник / Н.Д.Шошура, Т.Є.Криводуд, Н.А.Кулик. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 64 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ