Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Гальцова, С. В.  Прийняття ефективних рішень як складова професійної психологічної культури фахівців соціономічних професій [Текст] / С. В. Гальцова // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 37–52.

2014 рік

 • Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток [Текст] : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський, С. В. Гальцова та ін.; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014.

2013 рік

 • Гальцова, С. В.  Вікові особливості розвитку здібності особистості до прогнозування [Текст] / С. В. Гальцова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 18–20.
 • Гальцова, С. В.  Прогностичний компонент як складова діяльності майбутнього педагога [Текст] / С. В. Гальцова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 138–140.
 • Гальцова, С. В.  Уміння виявляти, прогнозувати, розвивати [Текст] : [творчий підхід у навчанні та вихованні майбутніх педагогів] / С. В. Гальцова // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології ; Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 10–12.

2012 рік

 • Гальцова, С. В.  Рефлексивна культура та її розвиток [Текст] / С. В. Гальцова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 266–267.

2011 рік

 • Гальцова, С. В.  Прогностичні здібності та уміння як складова підготовки майбутнього педагога [Текст] / С. В. Гальцова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 248–249.

2010 рік

 • Гальцова, С. В.  Проблема розвитку прогностичних умінь у майбутніх вчителів [Текст] / С. В. Гальцова // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (12 травня 2010 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 295–298.

2009 рік

 • Гальцова, С. В.  Підготовка майбутніх учителів в умовах переходу інтегративно-інклюзивної освіти [Текст] / С. В. Гальцова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 113–114.

2008 рік

 • Гальцова, С. В.  А. С. Макаренко про індивідуалізацію навчально-виховного процесу та сучасна педагогічна психологія [Текст] / С. В. Гальцова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 119-121.
 • Гальцова, С. В.  Готовність до роботи з дітьми, що мають вади розвитку, як аспект професійної підготовки педагогів [Текст] / С. В. Гальцова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 330–332.
 • Гальцова, С. В.  Донаукові уявлення першокурсників педагогічного ВНЗ про психофізичні вади дітей [Текст] / С. В. Гальцова // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску : В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 463–465.
 • Гальцова, С. В.  Психологическая составляющая готовности будущих педагогов к индивидуализации процесса обучения [Текст] / С. В. Гальцова, Т. Б. Тарасова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 383–391.
 • Гальцова, С. В.  Психологічна складова готовності майбутнього педагога до роботи з дітьми, що мають вади психічного розвитку [Текст] / С. В. Гальцова // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 27–30.