Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Гончаренко, О. В.  Сімейна політика за часів СРСР: гендерний аналіз [Текст] / О. В. Гончаренко // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 218–221.

2012 рік

 • Гончаренко, О. В.  Вплив соціокультурного контексту на становлення і розвиток концепції статево-рольового виховання учнів у педагогічній думці України 1940–50-х рр. [Текст] / О. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 273.

2011 рік

 • Гончаренко, О. В.  Особливості соціостатевої стратефікації суспільства як фактор формування традиційної системи освіти і виховання: гендерний підхід [Текст] / О. В. Гончаренко // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – №3 (13). – С. 3–12.
 • Гончаренко, О. В.  Сімейне насилля щодо жінок: гендерний підхід [Текст] / О. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 193–194.
 • Гончаренко, О. В.  Соціостатева стратифікація суспільства та її вплив на формування системи освіти і виховання: гендерний підхід [Текст] / О. В. Гончаренко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 143–145.

2010 рік

 • Гончаренко, О. В.  Скажемо "ні!" насильству в сім'ї. (Проблема домашнього насильства щодо жінок в сім'ї і як їй протистояти) [Текст] : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб та керівників закладів соціально-педагогічного спрямування / О. В. Гончаренко, О. А. Луценко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Сумської обл. держ. адміністрації. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 58 с.

2009 рік

 • Гончаренко, О. В.  Соціально-культурні перетворення в українському суспільстві в 1940–50-х рр. та їх вплив на становлення освітньої політики держави [Текст] / О. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 182.

2008 рік

 • Гончаренко, О.  Використання методики гендерного аналізу педагогічних текстів у підготовці майбутніх учителів [Текст] / О. Гончаренко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 17–19.
 • Гончаренко, О. В.  Гендерні аспекти сучасної педагогіки [Текст] / О. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 205–206.
 • Гончаренко, О. В.  Погляди А. С. Макаренка на сім`ю, батьківство та статеве виховання (спроба гендерного аналізу) [Текст] / О. В. Гончаренко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 49–51.
 • Гончаренко, О. В.  Соціальні чинники формування педагогічних поглядів А. С. Макаренка на сім'ю, батьківство та статеве виховання [Текст] / О. В. Гончаренко // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 165–186.

2007 рік

 • Гончаренко, О. В.  Використання методики гендерного аналізу у процесі підготовки фахівців освітньої галузі [Текст] / О. В. Гончаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 204–205.

2006 рік

 • Гончаренко, О.  Гендерний аналіз статево-рольового підходу у процесі підготовки молоді до подружнього життя [Текст] / О. Гончаренко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали Першої Міжнародної наук.-практ. конф. для студентів та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 232–237.
 • Гончаренко, О. В.  Теорія статево-рольової соціалізації у спадщині В. О. Сухомлинського: спроба гендерного аналізу [Текст] / О. В. Гончаренко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 3–10.

                                  2005 рік                                

 • Гончаренко, О.  Мотивація та стилі професійної діяльності молодого педагога: гендерні особливості [Текст] / О. Гончаренко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. для студентів і аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 188–193.
 • Гончаренко, О. В.  Соціальне і професійне самопочуття жіночих педагогічних кадрів [Текст] / О. В. Гончаренко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч.1. – С. 115–121.

2004 рік

 • Гончаренко, О. В.  Соціальне і професійне самопочуття жіночих педагогічних кадрів [Текст] / О. В. Гончаренко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 115–121.