Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Громова, Н. В.  Дидактична модель пізнавально-творчої самореалізації школярів в евристичному навчанні [Текст] / Н. В. Громова // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 150–171.

2015 рік

 • Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання і моніторинг якості [Текст] : монографія / О. М. Семеног, Н. В. Громова, М. М. Ячменик, О. А. Кулікова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 174 с. 
 • Громова, Н. В.  Мотивація учіння як основна умова процесу творчої самореалізації особистості в навчальній діяльності [Текст] / Н. В. Громова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 62–64.

2014 рік

 • Громова, Н. В.  Використання інформаційних технологій у курсі "Українська мова за професійним спрямуванням" [Текст] / Н. В. Громова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 9–11.

2013 рік

 • Громова, Н. В.  Оволодіння педагогом і учнями основними механізмами евристичної навчальної діяльності [Текст] / Н. В. Громова // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 209–225.
 • Громова, Н. В.  Роль і місце педагогічної практики в професійному становленні майбутнього вчителя-філолога [Текст] / Н. В. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 213–221.
 • Громова, Н. В.  Творча самореалізація особистості у навчальній діяльності: результати експериментальної роботи [Текст] / Н. В. Громова // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 75–77.

2012 рік

 • Громова, Н. В.  Евристична бесіда на уроках української мови [Текст] / Н. В. Громова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 5–6.
 • Громова, Н. В.  Пізнавально-творчі якості як показники самореалізації студентів у навчанні [Текст] / Н. В. Громова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 32–34.

2011 рік

 • Громова, Н. В.  Евристичне навчання як одна з ефективних технологій навчання студентів та старшокласників [Текст] / Н. В. Громова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 5–6.
 • Герман, В. В.  Етичні джерела народного золотослова в сучасному риторичному ідеалі [Текст] / В. В. Герман, Н. В. Громова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 59–68.

2010 рік

 • Герман, В. В.  Культура української мови [Текст] : навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів вищих навчальних закладів / В. В. Герман, Н. В. Громова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 359 с. 
 • Громова, Н. В.  Мовний аналіз рекламних текстів міста Суми [Текст] / Н. В. Громова, І. В. Хижняк // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 31–36.

2009 рік

 • Громова, Н. В.  Діагностичний підхід до самореалізації пізнавально-творчих якостей старшокласників [Текст] / Н. В. Громова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 127–137.

2008 рік

 • Громова, Н. В.  Евристичне навчання як засіб формування й творчої самореалізації учня [Текст] / Н. В. Громова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 176.
 • Громова, Н. В.  Ідеї гуманістичного виховання у педагогічному доробку А. С. Макаренка [Текст] / Н. В. Громова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 9–11.
 • Герман, В.  Культура української мови. Практикум [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. філологічних (гуманітарних) факультетів вищ. навч. закладів / В. Герман, Н. Громова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 217 с.

2007 рік

 • Громова, Н. В.  Евристична технологія навчання мови [Текст] / Н. В. Громова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 173–174.
 • Громова, Н. В.  Системаційний підхід до творчої самореалізації учнів в евристичному навчанні [Текст] / Н. В. Громова // Педагогічні науки : збірник наукових праць. Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, О. Г. Стахевич, В. О. Цикін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 274–278.

2006 рік

 • Громова, Н. В.  Гуманістичні ідеї – основа розвитку нової парадигми освіти та сучасних технологій навчання [Текст] / Н. В. Громова // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 79–81.

2004 рік

 • Книш, О. І.  Формування професійних мовленнєвих умінь студентів-філологів [Текст] / О. І. Книш, Н. В. Громова // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 391–396.