Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Каленик, М. В.  Організація бригадної роботи при виконанні учнями міні-проектів з фізики [Текст] / М. В. Каленик // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 42–47.

2012 рік

 • Каленик, М. В.  Реалізація діяльнісного підходу при навчанні фізики [Текст] / М. В. Каленик // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 55–57.

2011 рік

 • Каленик, М. В.  Методика організації самостійної роботи учнів з навчальною літературою [Текст] / М. В. Каленик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 188–194.

2010 рік

 • Каленик, М. В.  Використання Macromedia FLASH при вивченні фізики [Текст] : лекційно-практичні заняття / М. В. Каленик. – Суми, 2010. – 49 с. 

2009 рік

 • Каленик, М.  Методика віртуального демонстраційного фізичного експерименту [Текст] / М. Каленик, О. Пасько // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 1. – С. 29–32.
 • Каленик, М. В.  Організація навчального процесу – головний зміст методики навчання фізики як навчального предмета [Текст] / М. В. Каленик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 7–8.
 • Петренко, С. В.  Підготовка майбутніх учителів до дослідницької діяльності [Текст] : навчальний посібник для студентів фізико-математичного ф-ту. Ч. 1 / С. В. Петренко, М. В. Каленик ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Видання 2-е, доп. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – 68 с.

2008 рік

 • Каленик, В. І.  Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ун-тів. Ч. 4 : Оптика. Атомна і ядерна фізика / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 126 с. 
 • Каленик, М.  Мультимедійні задачі з фізики [Текст] / М. Каленик // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 3. – С. 31–34.
 • Каленик, М. В.  Організація навчального процесу – головний зміст методики навчання фізики як навчального предмета [Текст] / М. В. Каленик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 8–10.

2007 рік

 • Каленик, М.  Комп’ютерні технології при використанні графіків на уроках фізики [Текст] / М. Каленик // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – № 4. – С. 28–31.
 • Каленик, В. І.  Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики [Текст] : навч. посібн. для студ. фіз.-мат. ф-тів педагог. ун-тів. Ч. 3 : Електродинаміка / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 159 с. 
 • Каленик, М.  Структурування навчального змісту шкільних підручників фізики в світлі 12-річної системи освіти [Текст] / М. Каленик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 4–5.

2005 рік

 • Каленик, В. І.  Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики [Текст] : Ч. 1 : Механіка : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ун-тів / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 143 с. 

2002 рік

 • Каленик, В. І.  Лабораторні заняття з методики навчання фізики [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів та ун-тів. Ч. 1 : Методика і техніка демонстраційного експерименту з фізики / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ, 2002. – 106 с. 

2003 рік

 • Каленик, В. І.  Лабораторні заняття з методики навчання фізики [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів та ун-тів. Ч. 2 : Демонстраційні досліди з окремих тем шкільного курсу фізики / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ, 2003. – 90 с. 

2001 рік

 • Каленик, В. І.  Шкільний курс фізики [Текст] : метод. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів та ун-тів / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : СумДПУ, 2001. – 115 с.

2000 рік

 • Каленик, В. І.  Питання загальної методики навчання фізики [Текст] : пробний навч. посібник для студ. пед. ун-тів / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 2000. – 125 с. 
 • Каленик, М. В.  Формування поняття фізичної величини в учнів основної школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / М. В. Каленик. – К., 2000. – 20 с.

2006 рік

 • Каленик, В. І.  Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики [Текст] : Ч. 2 : Молекулярна фізика : навч. посіб. для студ. фіз-мат. факульт. пед ун-в / В. І. Каленик, М. В. Каленик. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 116 с.