Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Карпенко, В. Є.  Інноваційна превентивна освіта у техноінтелектуальному суспільстві [Текст] / В. Є. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1(9). – С. 15–24.
 • Карпенко, Т. М.  Людина і суспільство в добу високих технологій [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Т. М. Карпенко, В. Є. Карпенко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – 122 с. 

2013 рік

 • Карпенко, В. Є.  Гуманістично-ноосферне майбутнє: можливості чи утопія [Текст] : монографія / В. Є. Карпенко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 221 с. 
 • Карпенко, В. Є.  "Смарт"-речі як чинник перетворення людини: постановка проблеми [Текст] / В. Є. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 157–164.
 • Карпенко, В. Е.  Философия техноинтеллекта: терминологический анализ [Текст] / В. Е. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 122–132.

2012 рік

 • Карпенко, В. Є.  Філософське вчення про свідомість як теоретико-методологічна основа концепцій техноінтелекту [Текст] / В. Є. Карпенко // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук’янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 102–105.
 • Карпенко, В. Є.  Феномен майбутнього антропотехносфери: філософсько-методологічний аналіз [Текст] / В. Є. Карпенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 67–68.
 • Карпенко, В. С.  Філософсько-герменевтичний універсалізм у методологізації філософії техноінтелектуального суспільства [Текст] / В. С. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (6). – С. 26–34.

2011 рік

 • Наумкина, Е. А.  Новация и традиция в контексте образования [Текст] / Е. А. Наумкина, В. Е. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 168–176.
 • Карпенко, В. Є.  Проблема меж синергетики [Текст] / В. Є. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 69–70.
 • Карпенко, В. Є.  Фальсифікація пансинергетизму [Текст] / В. Є. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 84–91.

2010 рік

 • Карпенко, В. Є.  Вступ до філософії мови [Текст] : навч.- метод. посібник для студ. філософських і філологічних спец. усіх форм навчання закладів освіти III–IV рівнів акредитації / В. Є. Карпенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 47 с. 
 • Карпенко, В. Є.  Методологічний потенціал концепту "ментальність" у контексті філософсько-теоретичних концепцій періодизації суспільного розвитку [Текст] / В. Є. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 3–10.

2009 рік

 • Карпенко, В. Є.  Концептуалізація штучного інтелекту як вияв людської суб’єктивності [Текст] / В. Є. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 73–74.
 • Карпенко, В. Є.  Ноосферна екологічна культура [Текст] / В. Є. Карпенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 147–154.
 • Карпенко, В. Є.  Штучний інтелект крізь призму філософського вчення про свідомість [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навчання закладів освіти I–IV рівнів акредитації / В. Є. Карпенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 47 с. 

2008 рік

 • Карпенко, В. Є.  Методологічна роль гуманістично-ноосферної концепції у розв'язанні глобальних проблем сучасності [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософськ. наук : 09.00.09 / В. Є. Карпенко ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008. – 20 с. 
 • Карпенко, В. Е.  Проблема формирования закономерностей ноосферогенеза на современном этапе информационного общества [Текст]. Глава 3 / В. Е. Карпенко // Наука и образование: современные трансформации : монография / Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – К. : Парапан, 2008. – С. 211–227.
 • Карпенко, В. Є.  Сучасна інтерпретація гуманістично-ноосферної концепції [Текст] / В. Є. Карпенко // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "УАБС"; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 123–127.

2007 рік

 • Карпенко, В. Є.  Суспільство знань: ноосферний аспект змісту освітніх програм [Текст] / В. Є. Карпенко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 13–16.