Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Архів виконаних довідок

 • Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі [Текст] : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 224 с.
 • Товстуха, Є. С.  Микола Лисенко [Текст] : оповіді про композитора / Є. С. Товстуха. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 343 с.
 • Чаговець, В. А.  М. Лисенко [Текст] / В. А. Чаговець. – 2-ге вид., випр., доп. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.

***

 • Гета, А. В.  Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6–7 років із міопією засобами плавання [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / А. В. Гета ; Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2014. – 20 с.
 • Кардамонова, Н. Н.  Плавание: лечение и спорт [Текст] / Н. Н. Кардамонова. – Ростов на Дону : Феникс, 2001. – 317 с. – (Панацея).
 • Гаспаров, М. Л.  Занимательная Греция [Текст] : рассказы о древнегреческой культуре. / М. Л. Гаспаров. – Москва, 1995. – 72 с.
 • Энциклопедия искусства Древнего мира [Текст] / [авт.-сост. О. Б. Краснова]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 352 с.
 • Колпинский, Ю. Д.  Искусство Древней Греции [Текст] / Ю. Д. Колпинский. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1961. – 78 с. : ил. – (Академия художеств СССР).
 • Повалій, Т. Л.  Модернізація хореографічної освіти в Польщі (кінець XX – початок XXI століття) [Текст] : монографія / Т. Л. Повалій ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 220 с.
 • Клочко, В. В.  Самореалізація творчого потенціалу особистості в ритміці Далькроза [Текст] : [творчий потенціал майбутніх учителів музики й хореографії] / В. В. Клочко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.].
 • Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті [Текст] : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], [2013]. – 194 с.
 • Волошина, О. В.  Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук - 13.00.04 / О. В. Волошина ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2007. – 22 с.
 • Антипін, Є. Б.  Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця [Текст] / Є. Б. Антипін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 79–85.
 • Голодомор. Дві п'єси [Текст] : Кокот-Ледянський С. Тисяча дев'ятсот тридцять третій рік ; Бойчук Б. Голод : [збірка] / упоряд. і автор передмови Л. З. Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 111 с.
 • Моцний, А. П.  Страшна правда голодомору [Текст] : (спогади про голодомор 1932–1933 рр.) : художньо-автобіографічна повість / А. П. Моцний. – Львів : Вид-во М. Коць, 2000. – 175 с.

***

Сторінки