Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Кочубей, Н. В.  Сучасна освіта в контексті постнекласичних практик: філософсько-методологічне осмислення [Текст] / Н. В. Кочубей // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 237-254.

2013 рік

 • Кочубей, Н. В.  Постнекласичні виміри складності [Текст] : [науковий дискурс] / Н. В. Кочубей // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 3-9.
 • Кочубей, Н. В.  Професійна діяльність вчителя як постнекласична практика у контексті сучасного макаренкознавства [Текст] / Н. В. Кочубей // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 193-194.

2012 рік

 • Кочубей, Н. В.  Багатоаспектність складності постнекласичного знання [Текст] / Н. В. Кочубей // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 39-41.

2011 рік

 • Кочубей, Н. В.  Відкритість як концепт сучасного наукового дискурсу [Текст] / Н. В. Кочубей // Філософія науки : традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 11-18.
 • Кочубей, Н.  Складність як концепт сучасного освітнього дискурсу [Текст] / Н. Кочубей // Філософія освіти. – 2011. – № 1–2 (10). – С. 231-243.

2009 рік

 • Кочубей, Н. В.  Освіта в суспільстві знань: саморозвиток чи формування? [Текст] / Н. В. Кочубей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 71-72.
 • Кочубей, Н. В.  Синергетические концепты и нелинейные контексты [Текст] : монография / Н. В. Кочубей. – Сумы : Университетская книга, 2009. – 236 с. 
 • Кочубей, Н. В.  Системы и сети: сходство и различие [Текст] / Н. В. Кочубей // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 82-89.
 • Кочубей, Н. В.  Становление этоса постнеклассической науки [Текст] / Н. В. Кочубей // Філософські науки : зб. наук. праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 50-56.

2008 рік

 • Кочубей, Н. В.  Моральний потенціал постнекласичної науки [Текст] / Н. В. Кочубей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 83-84.
 • Кочубей, Н. В.  Этическое измерение науки в контексте кризисного развития [Текст] / Н. В. Кочубей // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта" (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 90-91.
 • Кочубей, Н. В.  Свобода і влада як практики сучасної освіти [Текст] / Н. В. Кочубей // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 152-154.
 • Кочубей, Н. В.  Становление самозознания постнеоклассической науки [Текст]. Глава 7 / Н. В. Кочубей // Наука и образование: современные трансформации : монография / Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – К. : Парапан, 2008. – С. 148-161.

2007 рік

 • Кочебей, Н. В.  Образовательные инновации в современном обществе [Текст] / Н. В. Кочебей // Філософські науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, Н. В. Кочубей та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Вип. 2. – С. 146–154.

2006 рік

 • Кочубей, Н. В.  Нелинейность как философское основание образовательных трансформаций [Текст] / Н. В. Кочубей // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 32-33.

2005 рік

 • Кочубей, Н. В.  Синергетические концепты в современном социально-экономическом знании [Текст] / Н. В. Кочубей // Філософські науки : зб. наук. праць / редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 3-9.