Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Програма стажування. Освітній ступінь - магістр. Спеціальність: 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" [Текст] : методичні рекомендації : у 2 ч. Ч. 1 / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: Д. О. Козлов, М. П. Кононенко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 80 с. 

2014 рік

 • Кононенко, М. П.  Формування готовності майбутніх учителів до самореалізації творчого потенціалу у процесі навчальної педагогічної практики [Текст] / М. П. Кононенко, Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 177–185.

2013 рік

 • Кононенко, М. П.  Підготовка майбутніх учителів до диференціації навчання учнів у процесі викладання педагогічних дисциплін [Текст] / М. П. Кононенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 16–20.
 • Кононенко, М. П.  Сучасники А. С. Макаренка про раціональну організацію діяльності учнів [Текст] / М. П. Кононенко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 11–13.

2012 рік

 • Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, О. В. Листопад, Т. Б. Тарасова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред. А. А. Сбруєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 115 с.
 • Кононенко, М. П.  Показники готовності майбутніх учителів до диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності учнів [Текст] / М. П. Кононенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 226.

2009 рік

 • Кононенко, М. П.  Засоби диференціації домашньої навчальної роботи старшокласників [Текст] / М. П. Кононенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 117–118.

2008 рік

 • Кононенко, М. П.  А. С. Макаренко та питання педагогічного моніторингу [Текст] / М. П. Кононенко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 84–86.

2007 рік

 • Кононенко, М. П.  Формування педагогічного покликання у студентів фізико-математичного факультету [Текст] / М. П. Кононенко, А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 146.

2005 рік

 • Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика [Текст] : навч.-метод. посібник / А. А. Сбруєва, М. П. Кононенко, О. В. Перетятько, М. Ю. Рисіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 118 с.

2004 рік

 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 1 / О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична, М. П. Кононенко, Н. В. Кубракова, Н. А. Пріла, Н. Г. Осьмук, М. О. Лазарєв, Л. Ю. Рощупкіна ; ред.: Л. В. Пшенична, О. І. Огієнко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 175 с. 

2003 рік

 • Кононенко, М. П.  Ідеї А. С. Макаренка про взаємозв'язок дисципліни і свободи особистості та їх реалізація в навчально-пізнавальній діяльності старшокласників [Текст] / М. П. Кононенко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 18–20.