Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Коваленко, Н.  Навчально-педагогічна практика як проект школи й університету [Текст] / Н. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 44–55.
 • Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [науковий редактор А. А. Сбруєва ; автори розділів: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. Б. Кривонос, Н. В. Коваленко, Н. Г. Осьмук, І. І. Проценко, Г. В. Волошко, Ж. Ю. Чернякова]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 319 с.

2015 рік

 • Коваленко, Н. В.  Інформаційні ресурси навчальних дисциплін як чинник забезпечення якості педагогічної освіти [Текст] / Н. В. Коваленко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 238–239.

2014 рік

 • Коваленко, Н. В.  Проблема ресоціалізації в пенітенціарії та змісті магістерської підготовки соціальних психологів [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 94–102.
 • Коваленко, Н. В.  Самореалізація творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі навчальної педагогічної практики [Текст] : [навчальна педагогічна практика] / Н. В. Коваленко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 2. – С. 61–62.
 • Кононенко, М. П.  Формування готовності майбутніх учителів до самореалізації творчого потенціалу у процесі навчальної педагогічної практики [Текст] / М. П. Кононенко, Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 177–185.

2013 рік

 • Коваленко, Н. В.  Ресоціалізація правопорушників як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Н. В. Коваленко // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 45-71.
 • Соціальна робота в пенітенціарній системі України [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Коваленко, О. Б. Кривонос, Ж. Ю. Чернякова, І. А. Чистякова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 247 с. 

2012 рік

 • Коваленко, Н. В.  Контекстний підхід до організації науково-дослідної роботи студентів та навчальної педагогічної практики [Текст] / Н. В. Коваленко // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 105–106.
 • Коваленко, Н. В.  Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності соціального педагога [Текст] / Н. В. Коваленко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 225.

2011 рік

 • Коваленко, Н. В.  Педагогічні умови формування мотиваційно-ціннісного компоненту самоосвітньої компетентності підлітків [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 166–175.

2010 рік

 • Коваленко, Н. В.  Формування інформаційного компонента самоосвітньої компетентності особистості [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 150–156.

2009 рік

 • Коваленко, Н. В.  Використання міжнародних тестів компетентності у процесі дослідження сформованості самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 174–180.
 • Коваленко, Н. В.  Організація та здійснення навчальних проектів [Текст] / Н. В. Коваленко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 185–189.

2008 рік

 • Коваленко, Н. В.  Розвиток ідей А. С. Макаренка в навчальних проектах формування самоосвітньої компетентності учнів сільської школи [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 34–35.

2007 рік

 • Коваленко, Н. В.  Формування самостійної компетентності учнів сільської школи [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 124–130.