Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Коваленко, С. М.  Формуванні англомовної граматичної компетентності засобами віршованих матеріалів [Текст] / С. М. Коваленко, А. О. Грабіна // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 218–220.

2014 рік

 • Коваленко, С. М.  Enjoy Listening English [Текст] = Вдосконалюємо уміння аудіювання (на матеріалі англійської мови) : [навчальний посібник для студентів 1-2 курсу спеціальностей "Англійська мова та друга іноземна мова" денної та заочної форм навчання вищих навч. закладів] / С. М. Коваленко, О. В. Ігнатенко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 127 с. 

2012 рік

 • Коваленко, С. М.  Підготовка вчителів іноземних мов початкової школи у Німеччині (на прикладі вищої педагогічної школи міста Людвігсбург) [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 134–140.

2011 рік

 • Коваленко, С. М.  Посилення доцентрових тенденцій в управлінні системою освіти дорослих в Англії в останній чверті ХХ століття [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6/7 (16/17). – С. 89–97.

2008 рік

 • Гуменюк, І. Л.  Алгоритм наукового дослідження [Текст] : метод. вказівки з виконання курсових, дипломних та магістерських робіт / І. Л. Гуменюк, С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 46 с. 
 • Коваленко, С. М.  Гуманістичний принцип організації неформальної освіти дорослих в Англії [Текст] / С. М. Коваленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 121–122.
 • Коваленко, С. М.  Необхідність підготовки педагогічних кадрів для системи освіти дорослих [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 35–37.
 • Коваленко, С. М.  Неформальна освіта дорослих: досвід організації та перспективи реалізації в Україні [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 30–38.

2007 рік

 • Коваленко, С. М.  Впровадження дистанційних форм навчання дорослих у Великій Британії [Текст] / С. М. Коваленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 106.
 • Вертепова, І. Ю.  Завдання для самостійної роботи з англійської мови «Основи комп’ютерної техніки» [Текст] : навч. посібн. для студ. старших курсів факультету інозем. мов / І. Ю. Вертепова, С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 59 с. 

2006 рік

 • Коваленко, С. М.  Шляхи подолання проблеми неграмотності дорослих у освітній системі Англії [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 96–103.

2004 рік

 • Коваленко, С. М.  Особливості державного регулювання та реформування вищої освіти дорослих в Англії на сучасному етапі [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 15–20.