Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Козлова, О. Г.  Технологізація навчального процесу в освітньому просторі магістратури [Текст] / О. Г. Козлова, О. І. Скоробагатська, Д. О. Козлов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 54–56.
 • Козлов, Д.  Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу [Текст] / Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 326–337.

2016 рік

 • Козлова, О. Г.  Інноваційні основи маркетингової діяльності сучасного керівника професійно-технічного навчального закладу [Текст] / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, К. В. Молчанова // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 171–188.
 • Програма стажування. Освітній ступінь - магістр. Спеціальність: 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" [Текст] : методичні рекомендації : у 2 ч. Ч. 1 / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: Д. О. Козлов, М. П. Кононенко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 80 с. 
 • Козлов, Д. О.  Професійно-управлінська компетентність викладача як об'єкт наукового аналізу [Текст] / Д. О. Козлов // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 174–177.
 • Козлов, Д. О.  Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування [Текст] : монографія / Д. О. Козлов ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 207 с.
 • Козлов, Д.  Філософсько-методологічні засади інноваційної культури керівника навчального закладу [Текст] / Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 196–209.

2015 рік

 

 • Козлова, О. Г.  Професійна мобільність педагога - фактор інноваційних змін у вищій освіті [Текст] / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 191–201.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.
 • Козлов, Д. О.  Управлінська компетентність викладача вищої школи як ресурс інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / Д. О. Козлов // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 201–218.
 • Козлов, Д. О.  Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Д. О. Козлов ; МОН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 20 с. 

2014 рік

 • Козлов, Д. О.  Деякі аспекти моделювання процесу формування управлінської компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки [Текст] / Д. О. Козлов // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 201–205.
 • Козлов, Д. О.  Дослідно-експериментальна робота з формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки [Текст] / Д. О. Козлов // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 86–151.
 • Козлов, Д. О.  Педагогічні умови ефективної реалізації процесу формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи [Текст] / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 119–135.
 • Козлов, Д. О.  Професійна кар'єра майбутнього викладача вищої школи: досвід управлінської рефлексії [Текст] / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 212–219.
 • Козлов, Д. О.  Професійна компетентність викладача вищої школи як менеджера інноваційних змін: філософський аспект [Текст] / Д. О. Козлов // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 3–7.
 • Козлов, Д. О.  Теоретичне обгрунтування моделі формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки [Текст] / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 283–294.
 • Козлов, Д. О.  Управлінська компетентність магістрів педагогіки вищої школи: проблеми оцінювання [Текст] / Д. О. Козлов // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (14 травня 2014 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [гол. ред. О. Г. Козлова]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 204–208.
 • Козлов, Д. О.  Управлінська компетентність майбутнього викладача вищої школи як об'єкт наукового аналізу [Текст] / Д. О. Козлов // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 37–59.
 • Козлов, Д. О.  Формування управлінської компетентності викладача: теорія і практика зарубіжних країн [Текст] / Д. О. Козлов // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 67–85.
 • Козлов, Д. О.  Формування управлінської компетентності майбутніх педагогів вищої школи засобами евристичної діяльності [Текст] / Д. О. Козлов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 9–11.

2013 рік

 • Козлов, Д. О.  Ідеї А. С. Макаренка у контексті вибудови орієнтирів сучасної педагогічної практики [Текст] / Д. О. Козлов // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 8–10.

2012 рік

 • Козлов, Д. О.  Принципи формування управлінської компетентності майбутніх керівників ЗНЗ [Текст] / Д. О. Козлов // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 240–241.

2011 рік

 • Козлов, Д. О.  До проблеми оцінювання управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти [Текст] / Д. О. Козлов // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 396–398.
 • Козлов, Д. О.  Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх керівників шкіл [Текст] / Д. О. Козлов // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 239–240.

2010 рік

 • Козлов, О. М.  Структура професійної компетентності майбутнього викладача електротехнічних дисциплін [Текст] / О. М. Козлов, Д. О. Козлов // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 3. – С. 57–62.

2009 рік

 • Козлов, Д. О.  Етапи процесу формування управлінської компетентності майбутніх керівників шкіл в умовах магістратури [Текст] / Д. О. Козлов // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 12–15.
 • Козлов, Д. О.  Професійно-творча діяльність майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки [Текст] / Д. О. Козлов // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 108.
 • Козлов, Д. О.  Управлінська компетентність майбутнього керівника школи як об`єкт вивчення [Текст] / Д. О. Козлов // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 78–85.

2008 рік

 • Козлов, Д. О.  До питання аналізу функцій управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] / Д. О. Козлов // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 213–217.
 • Козлов, Д. О.  Технологічна готовність майбутнього педагога [Текст] / Д. О. Козлов // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 132–133.

2007 рік

 • Козлов, Д. О.  Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою [Текст] / Д. О. Козлов // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 156–157.

2006 рік

 • Козлова, О. Г.  Болонський процес та зміни у реалізації вітчизняної вищої освіти [Текст] / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Р. В. Миленкова // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конференції, 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 20–22.

​2003 рік

 • Козлов, Д. О.  Використання інтерактивних технологій навчання учнів у загальноосвітній школі [Текст] / Д. О. Козлов // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 163–167.