Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Лобова, О.  Зміст загальної музичної освіти як фактор формування музичної культури молодших школярів [Текст] / О. Лобова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 247–258.

2015 рік

 • Лобова, О. В.  Діалектика національного та інтеркультурного виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Текст]. Розділ 2.1 / О. В. Лобова // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 61–71.
 • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко,О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с. – ISBN 978-966-473-169-7.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Концепція інтеркультурного виховання засобами музичного мистецтва [Текст]. Розділ 1.1 / Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 8–25.
 • Лобова, О. В.  Музично-творчий розвиток молодших школярів засобами музично-рухливої діяльності [Текст] / О. В. Лобова // Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 жовтня, 2015 р.) / МОН України, Мелітопольський державний пед. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відповід. ред. Н. А. Сегеда]. – Мелітополь : [Вид-во Мелітопольського державного пед. ун-ту ім. Б. Хмельницького], 2015. – С. 52-56.
 • Лобова, О. В.  Особистість учителя як чинник формування музичної культури молодших школярів [Текст] / О. В. Лобова // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 305–324.
 • Лобова, О.  Тематичне планування уроків музичного мистецтва в 4 класі [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 39-44.
 • Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій [Текст] : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 587 с.

2013 рік

 • Лобова, О. В.  Концепція інтеркультурного виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Текст] / О. В. Лобова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 104–106.
 • Лобова, О. В.  Музичне мистецтво [Текст] : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Лобова. – К. : Школяр, 2013. – 159 с. : іл.
 • Лобова, О. В.  Національне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 323-332.
 • Лобова, О.  Національне та інтеркультурне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 11-14.
 • Лобова, О.  Тематичне планування уроків музичного мистецтва у 2 класі [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2013. – № 7. – С. 35-38.

2012 рік

 • Лобова, О.  Виховуємо у співі [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 33-35. – (Поч. № 1).
 • Лобова, О. В.  Донауковий етап розвитку зарубіжної музично-педагогічної думки [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 32-40.
 • Лобова, О.  Музична культура школяра: варіативність змісту і структури [Текст] / О. Лобова // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 4. – С. 20-24.
 • Лобова, О. В.  Музична освіта у формуванні особистості дитини: ретроспективний аналіз і сучасні тенденції [Текст] / О. В. Лобова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 253-254.
 • Музичне мистецтво [Текст] : для загальноосвітніх навчальних закладів : 1–4 класи : [навчальна програма] / Л. Хлєбникова, Л. Дорогань, І. Івахно, Л. Кондратова, О. Корнілова, О. Лобова, Н. Міщенко ; варіативний матеріал для сприймання та виконання запропонований О. В. Лобовою // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 1. – С. 14-19 ; № 2. – С. 10-14 ; № 3. – С. 11-15.– авт. кол.: Л. Хлєбникова, Л. Дорогань, І. Івахно, Л. Кондратова, О. Корнілова, О. Лобова, Н. Міщенко .
 • Лобова, О. В.  Музичне мистецтво [Текст] : підручник для 1 класу загальноосвітніх навч. закладів / О. В. Лобова. – К. : Школяр, 2012. – 144 с. : іл.
 • Лобова, О. В.  Музичне мистецтво [Текст] : підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Лобова. – К. : Школяр, 2012. – 144 с. : іл.
 • Лобова, О. В.  Розвиток зарубіжної музичної педагогіки у ХХ столітті [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 78-86.
 • Лобова, О.  Тематичний зміст музичної освіти і планування уроків музичного мистецтва у 1 класі [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 28.

2011 рік

 • Лобова, О. В.  Дидактико-методична система формування основ музичної культури молодших школярів у процесі загальної музичної освіти [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання" / О. В. Лобова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – 40 с.
 •  Лобова, О.  Молодший школяр: штрихи музичного портрету [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2011. – № 3. – С. 37-40.
 • Лобова, О. В.  Музична вихованість як складова музичної культури молодшого школяра [Текст] / О. В. Лобова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 211-212.
 • Лобова, О. В.  Становлення та розвиток системи загальної музичної освіти школярів України (ХХ століття) [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – №4/5 (14/15). – С. 108-119.
 • Лобова, О. В.  Учитель музики та школяр в світлі спостережень і статистики [Текст] / О. В. Лобова // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 103-105.

2010 рік

 • Лобова, О. В.  Наукові основи педагогічної діагностики музичної культури школярів [Текст] / О. В. Лобова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 101–102.
 • Лобова, О. В.  Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика [Текст] : монографія / О. В. Лобова. – [Суми] : [ВВП "Мрія" ТОВ], 2010. – 515 с.

2009 рік

 • Лобова, О. В.  Феномен музичної культури в науково-педагогічний проекції [Текст] / О. В. Лобова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 128–129.

2008 рік

 • Лобова, О.  Музична освіта школярів України в контексті сучасних педагогічних тенденцій [Текст] / О. Лобова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 100–104.
 • Лобова, О.  Тематичне планування уроків музики [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. – 2008. – № 8. – С. 42–47.

2007 рік

 • Лобова, О. В.  Виховний компонент музичної освіти школярів у контексті європейської інтеграції [Текст] / О. В. Лобова // Європейське мистецтво на зламі століть : минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 48–50.
 • Лобова, О. В.  Взаємозв'язок навчання і розвитку – пріоритет музичної освіти молодших школярів [Текст] / О. В. Лобова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 169.
 • Лобова, О. В.  Здрастуй, музико! [Текст] : робочий зошит : 1 клас. Ч. 1 / О. В. Лобова. – Київ : Школяр, 2007. – 40 с. – ISBN 978-966-7117-87-0.
 • Лобова, О. В.  Здрастуй, музико! [Текст] : робочий зошит : 1 клас. Ч. 2 / О. В. Лобова. – Київ : Школяр, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-7117-88-7.

 

 • Лобова, О. В.  Підручник музики: історичні аспекти становлення [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 52–59.

2006 рік

 • Лобова, О. В.  Музична освіта школярів: стан, проблеми, перспективи [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 38–44.

2004 рік

 • Лобова, О. В.  Дидактичні основи організації музично-творчої діяльності молодших школярів за програмою "Музика" [Текст] / О. В. Лобова // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 220–225.
 • Лобова, О. В.  Музыка [Текст] : учебник для 4 кл. школ с русским языком обучения / О. В. Лобова. – К. : Школяр, 2004. – 143 с. : ил.
 • Лобова, О. В.  Музика [Текст] : програма для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів : 1–4 класи / О. В. Лобова. – [Суми] : [ВВП "Мрія"], [2004]. – 47 с.