Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Литвиненко, В. А.  Особливості навчально-виховної роботи освітніх закладів: туристсько-краєзнавчий аспект [Текст] / В. А. Литвиненко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 68–70.

2014 рік

 • Литвиненко, В. А.  Основи артпедагогіки [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Литвиненко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 144 с. 

2013 рік

 • Литвиненко, В. А.  Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами артпедагогіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / В. А. Литвиненко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 21 с.

2012 рік

 • Кравченко, А. І.  Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / А. І. Кравченко, В. А. Литвиненко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2012. – 134 с.
 • Литвиненко, В. А.  Застосування казкотерапії у корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з мовленнєвими порушеннями [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 30–33.
 • Литвиненко, В. А.  Проблеми корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки [Текст] / В. А. Литвиненко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 166–167.

2011 рік

 • Литвиненко, В. А.  Застосування арттерапії в логопедичній роботі з дошкільниками та молодшими школярами [Текст] : [навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / В. А. Литвиненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 111 с.
 • Литвиненко, В. А.  Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / В. А. Литвиненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2011. – 144 с. – ISBN 978-966-2704-01-3.
 • Литвиненко, В. А.  Планування корекційно-розвивальних занять з подолання фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І Кудренко., Ю. О Лянной., В. А Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 295–299.

2008 рік

 • Литвиненко, В. А.  Корекційно-педагогічна робота з дітьми із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасна молодь : крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 502–504.
 • Литвиненко, В. А.  Принципи корекційно-педагогічної роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 257–262.