Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Михайленко, Н. А.  Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до творчої діяльності у педагогічній спадщині А. С. Макаренка [Текст] / Н. А. Михайленко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 70–72.

2012 рік

 • Михайленко, Н. А.  Готовність майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до творчої діяльності як педагогічна проблема [Текст] / Н. А. Михайленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 376–384.
 • Михайленко, Н. А.  До питання про структуру готовності майбутніх учителів до творчої професійної діяльності [Текст] / Н. А. Михайленко // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 144–145.
 • Михайленко, Н. А.  Інноваційний компонент як фундамент готовності майбутнього вчителя до творчої діяльності [Текст] / Н. А. Михайленко // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 221–222.
 • Михайленко, Н. А.  Основні завдання та методи констатувального експерименту дослідження підготовки майбутніх учителів до творчої діяльності [Текст] : [експеримент щодо підготовки майбутніх студентів до творчої діяльності проводився у СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Н. А. Михайленко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 88–89.​
 • Михайленко, Н. А.  Потенціал соціальних проектів у розвитку творчої особистості майбутнього вчителя [Текст] / Н. А. Михайленко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 228–229.
 • Михайленко, Н.  Творчий підхід до професійної діяльності вчителя як основа інновацій [Текст] / Н. Михайленко // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 5–7.

2011 рік

 • Михайленко, Н. А.  Творча діяльність учителя як складова успішного педагогічного процесу [Текст] / Н. А. Михайленко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 89–92.
 • Михайленко, Н. А.  Формування творчої особистості засобами проектної діяльності [Текст] / Н. А. Михайленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 260–261.

2009 рік

 • Михайленко, Н. А.  Критерії спрямованості особистості на творчу діяльність [Текст] / Н. А. Михайленко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 59–60.
 • Михайленко, Н. А.  Розвиток творчих здібностей в учнів сільських шкіл у процесі позаурочної навчальної діяльності [Текст] / Н. А. Михайленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 123.
 • Михайленко, Н. А.  Розвиток творчого мислення старшокласників у процесі проектної діяльності [Текст] / Н. А. Михайленко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 199–202.
 • Михайленко, Н. А.  Роль дослідницької компетентності у розвитку творчих здібностей старшокласників [Текст] / Н. А. Михайленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 1]. – С. 149–155.

2008 рік

 • Михайленко, Н. А.  Ідеї А. С. Макаренка про розвиток дитячої творчості та їх реалізація в позаурочній навчально-пізнавальній діяльності учнів [Текст] / Н. А. Михайленко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 20–21.
 • Михайленко, Н. А.  Розвиток творчих здібностей гімназистів під час науково-пошукової діяльності [Текст] / Н. А. Михайленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 150–151.

2007 рік

 • Михайленко, Н. А.  Розвиток творчих здібностей старшокласників як педагогічна проблема [Текст] / Н. А. Михайленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 138–147.