Наукові видання університету

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької освіти та виховання», який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання, що публікує основні результати дисертаційних робіт (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015). Кожній статті журналу присвоюється DOI – Цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Наукові статті, що подаються до друку, можуть бути написані українською, російською, польською та англійською мовами та повинні містити матеріал, не опублікований раніше. Першочергово до друку приймаються статті конференційними мовами, зокрема англійською. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті, постановка завдань і визначення відповідних дослідницьких методів; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перспективи подальших розвідок. З метою дотримання означених вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. .

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити 8–16 сторінок формату А 4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — прізвище та ініціали автора (авторів), назва закладу та ID ORCID автора (реєстрація ID ORCID здійснюється на сайті orcid.org), нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті – інтервал 2. Такий самий інтервал між заголовком та анотацією.

Статті будуть прийняті після перевірки на плагіат і рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, у яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

До статті додаються:

 1. Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.
 2. Електронний варіант статті надсилати на електронну пошту [art.conference2017@gmail.com].

Науковий журнал виходить 2 рази на рік. Видання здійснюється із залученням авторських коштів - 40 грн. за одну сторінку тексту та 30 грн. за пересилку (по Україні) (додаткова платна послуга – переклад SUMMARY – 80 грн). Крім того, додатково потрібно сплатити 100 грн. за присвоєння DOI. Кошти на видання надсилаються після повідомлення на електронну адресу автора про прийняття редколегією статті до друку, але не пізніше 10 днів після отримання повідомлення. Кошти поштовим переказом чи готівкою приймає відповідальний секретар Чистякова Ірина Анатоліївна (контактний телефон 8(050)808-47-05). Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямам збірника, переносити частину статей до наступного видання збірника.

 

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті бібліотеки СумДПУ імені А. С. Макаренка: http://library.sspu.sumy.ua/.

 

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати. Вартість додаткового примірника становить 80 грн. За бажанням автори можуть замовити ксерокопії окремих статей. Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.

 

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51

Г. П. Руденко

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

ORCID ID 0000-0003-0645-6781

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

 

Анотація українською мовою(8 – 10 рядків).

Ключові слова (8 – 10).

 

Текст статті

РЕЗЮМЕ

Руденко Г. П. Название статьи

Аннотация на русском языке (1 сторінка).

Ключевые слова(8 – 10).

SUMMARY

Rudenko G. P. Title of article

Summary( 1 сторінка ідентична  рос. резюме).

Key words(8 – 10).

 

В анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

 

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: (Іваненко, 2017, c. 100). Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: (Sternberg, 2004; Renzulli, 2005; Gagn, 2005).

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Згідно з Наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» вимоги до оформлення літератури змінено. Список використаних джерел інформації має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).

Додаток 1

Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

 

Законодавчий акт

 1. Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act. Title IV, Part B of P.L. (1998).
 2. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» (Law of UkraineOn the main foundations of gifted children and youth support in Ukraine”) (2005). Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/

 

Дисертація/автореферат дисертації

 1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ (Bobyr, O. V. Personal characteristics of adolescents with different forms of giftedness (PhD thesis). Dnipropetrovsk).
 2. Коваленко, О. А. (2011). Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів початкової школи (автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг. (Kovalenko, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of teaching academically gifted pupils in primary schools (DSc thesis abstract). Kryvyi Rih.

 

Книга

 1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 2. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер. (Rubinstein, S. L. (2000). Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg: Piter).

 

Частина книги

 1. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press.
 2. Haensly, P. Reynolds, C. R., Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict, and commitment. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 128–148). New York: Cambridge University Press.
 3. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД (Korolov, D. K. (2014). Theoretical framework of the research of educational environment for gifted children and youth in a foreign science. In R. O. Semenova (Ed.), Educational environment as a factor of the gifted person formation (pp. 9–22). K.-Kirovohra: Imeks-LTD).

 

Стаття

 1. Heller, K.A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.
 2. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф.Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75. (Lavrychenko, N.M. (2016). The theoretical model of giftedness and talent by F. Gagné authorship. Olexandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin, 32, 69–75).

 

Електронний ресурс

 1. STEM Rankings Best High Schools. U.S. News Rankings. Retrieved from: http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/.
 2. Мала академія наук України. Про МАН. Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu).

 

 

Редакційна колегія

 

Відповідальний секретар                                                                         Чистякова І. А.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики видає збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», який включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 1604 від 22.12.16 року. Кожній статті журналу присвоюється DOI – міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою (крім статей, надісланих зарубіжними учасниками) та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (8-14 джерел), повинен становити 12-16 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: 25 мм з усіх берегів. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог:

 • не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • використовувати лапки формату «   »;
 • між ініціалами та прізвищем ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
 • використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
 • використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – ініціали та прізвище автора (авторів), ORCID ID автора (реєстрація ORCID ID здійснюється на сайті orcid.org), назва закладу.

Нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами (жирним шрифтом).

Нижче, через порожній рядок - анотація українською мовою (обсягом 1800-2000 знаків), ключові слова (8-10 курсивом).

Нижче, через порожній рядок, подається текст статті.

Через порожній рядок – список використаних джерел.

Після списку використаних джерел – анотації двома мовами – російською (не менш як 1200 друкованих знаків через 1 інтервал, кегль 14 курсивом) та англійською (обсягом не менш як 1800-2000 знаків), ключові слова (8-10 курсивом). Над анотаціями потрібно зазначити прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті відповідно російською та англійською мовами. Увага! Машинний переклад не допускається.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

За зміст публікацій та достовірність викладення матеріалів несе відповідальність автор.

До статті додаються:

1. Довідка про авторів (у окремому файлі): прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса / адреса для листування (адреса електронної пошти), адреса для відправки збірника (відділення «Нової пошти»), контактні телефони.

2. Відзив-рекомендація наукового керівника (для аспірантів і здобувачів, що подають одноосібні статті) додається окремим файлом (лаконічно зазначається новизна, особистий внесок автора, рекомендація до друку).

Текст статті та довідка про авторів надсилаються на електронну пошту збірника actualni.putannja.pmo@gmail.com

Науковий збірник видається двічі на рік.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів:

 • присвоєння цифрового ідентифікатора об’єкта DOI – 60 грн;
 • друковане видання – 30 грн. за одну сторінку тексту; додатковий примірник (за потреби) – 90 грн;
 • електронна версія збірника (pdf-файл) – 120 грн.

Статті, що подані англійською мовою:

 • присвоєння цифрового ідентифікатора об’єкта DOI – 60 грн;
 • друковане видання – 22 грн. за одну сторінку тексту; додатковий примірник (за потреби) – 90 грн;
 • електронна версія збірника (pdf-файл) – 120 грн.
 • Увага! Машинний переклад не допускається.

Кошти на видання (друковане або електронну версію) надсилаються після повідомлення на електронну адресу автора про прийняття редколегією статті до друку протягом наступних 10 днів після отримання повідомлення.

Кошти перераховуються на карту Приват банку: 4149 4978 3882 3682 Ольга Серафимівна Чашечникова. Під час оплати у квитанції необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові першого автора статті.

Рішення про публікацію ухвалюється після рецензування статті членами редколегії (або запрошеними фахівцями). Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

Критерії оцінки:

відповідність назви статті її меті та змісту;

обґрунтування актуальності, чітка постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими / практичними завданнями;

аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор (всі запозичені факти і цитати мають подаватися з посиланнями на оригінал чи першоджерело);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

наукова новизна і практичне значення отриманих результатів;

чіткі висновки з даного дослідження і визначені перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

список використаних джерел, на які є посилання у тексті статті.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті наукової лабораторії СумДПУ імені А. С. Макаренка (http://laboratoriyasspu.hol.es/kategoriyi/drukovani-materialy).

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати. Пересилка поштою (на відділення «Нової пошти») друкованих матеріалів здійснюється за рахунок автора.

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51
Г. П. Шевченко
ORCID ID 0000-0003-0895-3476
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Анотація українською мовою, не менше 1800-2000 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 14 курсивом.

Ключові слова: 8-10 – курсив.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Текст статті.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75.
 2. Heller, K. A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Шевченко Г.П. Название статьи.

Аннотация. Російською мовою, 1200-1600 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 14 курсивом.

Ключевые слова: 8-10 – курсив.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Shevchenko G.P. Title of article.

Summary. Англійською мовою. Обсягом 1800-2000 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 14 курсивом.

Key words: 8-10.

У анотаціях необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, c. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, c. 156; 4; 8, c. 22-23].

Бібліографічний список складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «Список використаних джерел». Він має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).

Редакційна колегія

Маємо надію на плідну співпрацю!

Додаток 1

Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

Законодавчий акт

 1. Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act. Title IV, Part B of P.L. (1998).
 1. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» (Law of Ukraine “On the main foundations of gifted children and youth support in Ukraine”) (2005). Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/

Дисертація/автореферат дисертації

 1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ (Bobyr, O. V. Personal characteristics of adolescents with different forms of giftedness (PhD thesis). Dnipropetrovsk).
 1. Коваленко, О. А. (2011). Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів початкової школи (автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг. (Kovalenko, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of teaching academically gifted pupils in primary schools (DSc thesis abstract). Kryvyi Rih).

Книга

 1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 1. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер. (Rubinstein, S. L. (2000). Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg: Piter).

Частина книги

 1. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press.
 1. Haensly, P. Reynolds, C. R., Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict, and commitment. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 128–148). New York: Cambridge University Press.
 1. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД (Korolov, D. K. (2014). Theoretical framework of the research of educational environment for gifted children and youth in a foreign science. In R. O. Semenova (Ed.), Educational environment as a factor of the gifted person formation (pp. 9–22). K.-Kirovohra: Imeks-LTD).

Стаття

 1. Heller, K. A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.
 1. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75. (Lavrychenko, N. M. (2016). The theoretical model of giftedness and talent by F. Gagné authorship. Olexandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin, 32, 69–75).

Електронний ресурс

 1. STEM Rankings Best High Schools. U.S. News Rankings. Retrieved from: http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/.
 1. Мала академія наук України. Про МАН. Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка видає науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», що затверджений МОН України як фахове наукове видання з педагогічних наук, у якому публікуються основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал включено до міжнародних наукометричних баз  Index Copernicus Master List, Google Scholar, Сite Factor та CEJSH. Кожній статті журналу присвоюється DOI – Цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Редакція приймає до друку статті, що публікуються авторами вперше. Журнал виходить українською та англійською мовами.

Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою дотримання зазначених вище вимог слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research Methods, Results, Conclusions.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (без анотацій), повинен становити 12–20 сторінок формату А 4. Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог:

 • не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • використовувати лапки формату «   »;
 • між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
 • використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
 • використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому − ім’я та прізвище автора (авторів), назва закладу та ID ORCID автора (реєстрація ID ORCID здійснюється на сайті orcid.org), нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті  інтервал 2. Такий самий інтервал між заголовком та анотацією.

Текст статті слід надсилати на електронну пошту журналу [pedagogikanauka@gmail.com].

Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

До статті додається довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

Науковий журнал виходить десять разів на рік. Видання здійснюється із залученням авторських коштів. З метою  заохочення авторів до друку статей англійською мовою, що відповідає інтересам подальшого входження журналу до міжнародних баз даних та державній політиці розвитку міжнародного наукового співробітництва, редакція  запроваджує диференційовану  цінову політику. Вартість друку однієї сторінки тексту статті, що друкується українською мовою, − 50 грн. ; за одну сторінку тексту статті, що друкується  англійською мовою, − 40 грн. Крім того, додатково потрібно сплатити 60 грн. за присвоєння DOI.

Повідомлення про прийняття  статті до друку редколегія надсилає на електронну адресу автора після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування.  Після отримання від редколегії згоди на друк статті кошти на видання  надсилаються автором протягом наступних 10 днів за такими реквізитами:

одержувач ФОП Цьома Серій Петрович

Код ЄДРПОУ 3055312818

МФО 337546

р/р 26006055013767

банк одержувача Сумська філія ПАТ КБ "Приватбанк"

призначення платежу: друк статті Прізвище, ім’я, по батькові (обов’язково)

після проведення проплати обов’язково повідомити і надіслати скан-копію квитанції.

Відповідальний секретар журналу Чистякова Ірина Анатоліївни (контактний телефон редакції журналу 8(0542)68-59-47). Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статтюза таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці журналу;
 • виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу: http://pedscience.sspu.sumy.ua.

Редакція надсилає автору статті один примірник опублікованого збірника. За пересилку статті по Україні автор сплачує 25 грн. Вартість додаткового примірника опублікованого збірника  становить 100 грн. Автор може замовити електронну версію номеру журнала у PDF форматі до його публікації на папері. Вартість послуги – 50 грн.

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51

Галина Руденко
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ORCID ID 0000-0003-0645-6781

 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

 

Анотація українською мовою (8 – 10 рядків).

Ключові слова (8 – 10).

Текст статті

РЕЗЮМЕ

Галина Руденко. Название статьи

Аннотация на русаком языке (8 – 10 строк).

Ключевые слова (8 – 10).

SUMMARY

Halina Rudenko. Title of article

Summary (30 lines).

Key words (8 – 10).

У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською та російською мовами і 30 рядків англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА»/ REFERENCES (для англомовних статей). Список літератури обов’язково має містити не менше одного джерела (однієї статті), опублікованого (ої) в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології».

Згідно з Наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» вимоги до оформлення літератури змінено. Список використаних джерел інформації має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).

Редакційна колегія

Додаток 1

Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА
ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

Законодавчий акт

1. Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act. Title IV, Part B of P.L. (1998).

 

2. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» (Law of UkraineOn the mainfoundations of gifted children and youth support in Ukraine”) (2005). Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/

Дисертація/автореферат дисертації

 1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ (Bobyr, O. V. Personal characteristics of adolescents with different forms of giftedness (PhD thesis). Dnipropetrovsk).
 2. Коваленко, О. А. (2011). Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів початкової школи (автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг. (Kovalenko, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of teaching academically gifted pupils in primary schools (DSc thesis abstract). Kryvyi Rih.

Книга

 1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 2. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер. (Rubinstein, S. L. (2000). Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg: Piter).

Частина книги

 1. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press.
 2. Haensly, P. Reynolds, C. R., Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict, and commitment. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 128–148). New York: Cambridge University Press.
 3. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД (Korolov, D. K. (2014). Theoretical framework of the research of educational environment for gifted children and youth in a foreign science. In R. O. Semenova (Ed.), Educational environment as a factor of the gifted person formation (pp. 9–22). K.-Kirovohra: Imeks-LTD).

Стаття

 1. Heller, K. A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.
 2. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75. (Lavrychenko, N. M. (2016). The theoretical model of giftedness and talent by F. Gagné authorship. Olexandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin, 32, 69–75).

Електронний ресурс

 1. STEM Rankings U.S. News Rankings. Retrieved from: http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/.
 2. Мала академія наук України. Про МАН. Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка готують до видання у 2016 році 13-й випуск збірника наукових праць «Природничі науки» (ISSN 2415-8526).

У збірнику планується створення наступних тематичних розділів: «Вивчення та охорона біорізноманітності», «Експериметальна біологія», «Теоретична біологія», «Палеонтологія», «Фізична географія», «Хімія довкілля»,  «Біоорганічна хімія та хімія ВМС», «Хімія йонних розплавів», «Історія науки», «Природнича освіта», «Екологічна безпека». Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів.

Вимоги до змісту і структури статей:

 1. рукопис подають до редколегії у вигляді комп’ютерного файлу та одної твердої копії, без обмеження кількості сторінок (включаючи таблиці і рисунки);
 2. статті подаються українською, російською або англійською мовами в одному екземплярі; вони мають бути оригінальними, не опублікованими раніше і відповідати темам розділів наукового збірника;
 3. стаття повинна мати визначену структуру:
 • УДК,
 • ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, анотація (обсягом до 50 слів) та ключові слова (кількістю 8-10), які подаються двома мовами (мовою оригіналу та англійською мовою); у випадку англомовних статей резюме подається англійською та українською мовами;
 • основний текст;
 • список використаних джерел.
 1. відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • формулювання мети статті (постановка завдань);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 1. з метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: вступ, мета статті, матеріали та методи досліджень, результати та їх обговорення, висновки.

Вимоги до оформлення рукопису і електронного варіанту:

 1. матеріал друкують на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14pt, інтервал 1,5, без переносів; поля з усіх боків по 20 мм; резюме до статті друкується шрифтом Times New Roman – розмір 12pt, інтервал 1,0, без переносів; бібліографічний список складається через 1 інтервал, кегль 12, і подається після тексту статті під заголовком: «список використаних джерел»;
 2. електронні версії подаються у вигляді текстових файлів із розширеннями *.doc або *.docx;
 3. допускається використання таблиць та рисунків у форматах JPEG, TIFF, ВМР, Microsoft Graph або Excel; при використанні графічних можливостей програми Excel необхідно видалити з файла всю супутню інформацію та всі аркуші, що не мають відношення до діаграми; ілюстрації слід подавати у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків;
 4.  назви файлів подаються латиною і відповідають прізвищу першого автора (наприклад: petrenko.doc, petrenko.jpeg);
 5. основний текст оформляють без використання оригінальних стилів, бажано уникати підтекстових зносок; рукопис має бути ретельно вичитаний, не містити прихованого тексту, тексту розміченого кольорами і повністю співпадати з комп’ютерним файлом;
 6. бібліографічні посилання подають в цифровому вигляді у квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел, уникаючи автонумерації та автоматично генерованих кінцевих посилань; список використаних джерел оформлюється мовою оригінату відповідно до стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, з яким детальніше можна ознайомитись на сайті Книжкової палати України: www.ukrbook.net або в додатку до даного інформаційного листа.
 7. сторінки рукопису не друкуються, а проставляються олівцем зверху, посередині сторінки.

 

Зразок оформлення статті

УДК 576.12+577.4:100.7

В. В. Петренко (14 pt)

Заголовок статті (14 pt)

Анотація (12 pt).

Ключові слова (12 pt).

 

V. V. Petrenko (14 pt)

Title of article (14 pt)

Summary (12 pt).

Key words (12 pt).

 

Вступ. Текст текст текст (14 pt)

Мета статті. Текст текст текст (14 pt)

Матеріали та методи досліджень. Текст текст текст (14 pt)

Результати та їх обговорення. Текст текст текст (14 pt)

Висновки. Текст текст текст (14 pt)

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (12 pt)

 1. Брик М. Т. Енциклопедія мембран : У 2–х т. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – Т.1. – 700 с.
 2. Вакал А.П. Фітоіндикаційна характеристика природних умов околиць міста Суми / А.П. Вакал, Я.П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 5. – С. 57-61.
 3. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
 4. Україна. Загальногеографічна карта / [уклад. та підгот. до друку ДНВП «Картографія»; ред. І. В. Копилова]. – 1 : 1 500 000, в 1 см 15 км. – К. : ДНВП «Картографія», 2008. – 1 к.(с маленькой буквы) : кольор., текст, покажч. – (Довідкові карти).

Супровідні документи:

 • до статей додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;
 • статті студентів та магістрантів подаються у співавторстві з науковим керівником;
 • для часткової компенсації витрат друку видання автори вносять кошти  у розмірі 15 гривень за сторінку (1 USD для закордонних авторів);

Термін подачі готових до друку статей, з урахуванням вимог, до 10 травня 2016 року. Матеріали та кошти (поштовим переказом) слід надсилати на ім’я Буцик Анни Сергіївни за адресою: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ ім. А.С.Макаренка, природничо-географічний факультет, або подавати особисто до деканату природничо-географічного факультету.  Електронний варіант матеріалів також просимо надсилати на e-mail: prirodnauky@gmail.com

Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці збірника або вимогам ВАК України до оформлення статей.

Довідкова інформація та листування з редколегією за електронною адресою: prirodnauky@gmail.com

Додаток

Приклади оформлення списку використаних джерел

За назвою

“Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. –
344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 966-8522-70-2.

Збірник без загальної назви

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.

3. Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michal Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8.

Словники

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І.  Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.

1 автор

1. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.),
О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0.

2. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33.

3. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Я. Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509.

4. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak  // States, Societies, Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5.

2 автори

1. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / І. Каленюк, К. Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5.

2. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / К. Кондратюк, В. Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : колект. моногр. / за ред.
Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім.
І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4.

3 автори

1. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / О. Шевченко, В. Соловей, С. Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.

4 автори

1. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота,
Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

2. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина,
В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

5 авторів і більше

1. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233.

Газета

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881).

Журнал

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10.

Дисертація

1. Панчишин Т. В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205.

2. Мацевко І. І. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 /  Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук.
ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. –
ISBN 966-7056-81-3.

Тези доповідей на конференції

1. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3–5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.

Стандарти

1. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский В. А. управоение маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 139876.

Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – ( Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція).

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Картографічнівидання

1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ISBN –.

2. Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-путівник / [Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : [Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. мальов. ; 48?69/12 см. – Тексти : Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Журнал "Фізико-математична освіта" виходить з періодичністю 3-4 рази на рік і публікує актуальні наукові статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні та практичні проблеми за наступними напрямками:

 1. Теорія і методика професійної освіти
 2. Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівця
 3. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
 4. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
 5. Актуальні проблеми економіки
 6. Економічна освіта в інформаційному суспільстві
 7. Інформаційні технології в освіті

У наукових статтях українською або російською або англійською мовами автори можуть подати матеріал, який не публікувався раніше, за наступною структурою: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1. Статті приймаються в електронному варіанті (*.doc, *.docx).

Обсяг статті: 3-5 сторінки
Аркуш - А4 (210х297 мм), усі поля по 25 мм.
Шрифт - Calibri, розмір шрифту - 10;
Абзац – 10 мм, інтервал - одинарний;

2. Форматування окремих об’єктів. Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані відразу після згадування в тексті (не наприкінці статті).

Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
Рисунки повинні бути підписані, пронумеровані, згруповані, чіткі, вирівняні по центру.
Таблиці називаються і нумеруються.

3. Структура статті

1-й рядок: УДК (ліворуч)
2-й рядок: ініціали та прізвище автора (напівжирний, праворуч)
3-й рядок: назва закладу (курсив, праворуч)
4-й рядок: e-mail автора (курсив, праворуч)
5-й рядок: порожній рядок
6-й рядок: заголовок статті (великими літерами, посередині)
7-й рядок: порожній рядок
Потім – анотація українська або російська (не менше 1000-2000 символів з пробілами включно) і ключові слова (5-7)
Далі порожній рядок та текст статті
Потім – Список використаних джерел та References
(У References кожне україно- чи російськомовне джерело має бути наведено англійською мовою. Транслітерація прізвищ авторів виконується залежно від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" для української мови або вимогам системи BGN/HCGN для російської мови)
 
Наприкінці:

Назва статті англійською мовою (великими літерами, посередині)
Ім’я та прізвище автора англійською мовою (курсив, посередині)
Назва закладу та країна англійською мовою (курсив, посередині)
Анотація англійською мовою (не менше 1000-2000 символів з пробілами включно)
Ключові слова (5-7)

Більш детально див.приклад статті. Електронна версія статті після заповнення реєстраційної форми надсилається на електронну адресу: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

Редакційна рада
http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, кафедра філософії та соціології раз на рік публікує науковий журнал «Філософія науки: традиції та інновації» (до 2010 року збірник виходив під назвою «Філософські науки»), затверджений постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 року № 1-05/4 як фаховий науковий журнал.

До наукового журналу «Філософія науки: традиції та інновації» приймаються статті, що містять результати оригінальних досліджень з основних галузей філософії та неопубліковані раніше в інших виданнях.

Стаття повинна мати такі структурні елементи: Індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів); назву; анотацію (біля 5-6 рядків мовою статті, після статті подаються анотації англійською та російською мовами з перекладеними прізвищем, ініціалами автора та назвою статті); ключові слова (трьома мовами після відповідних анотацій); текст статті; літературу. Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.

Статті необхідно оформити згідно з такими вимогами: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Обсяг статті, включаючи список цитованої літератури, повинен мати 11-20 сторінок формату А4. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту, кегль 14, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 15 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3,156; 4; 8, 22-23]. Бібліографічний список мовою оригіналу складається в алфавітному порядку і подається після тексту статті.

Мова статей: українська, російська, англійська.

До статті додаються:

 1. Лист-рекомендація статті до друку за підписом доктора філософських наук (підпис завірено печаткою установи, де він працює).
 2. Авторська довідка, яка містить: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail та адреса.
 3. Дискета з електронною версією тексту у форматі *.doc або *.rtf. Використовується шрифт Times New Roman.
 4. Один примірник у роздрукованому вигляді.
 5. Поштова картка з адресою автора для повідомлення про прийняття статті редколегією (для іногородніх).

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95, ГОСТ, 7,5-88. У лівому куті – УДК, у правому куті – ініціали та прізвище автора (авторів) і назва закладу, нижче, посередині рядка, – заголовок статті – інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

Термін подання матеріалів до редакційно-видавничого відділу – 10 жовтня кожного року. Матеріали отримані пізніше подаються до наступної публікації фахової збірки.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 20 грн. за одну сторінку. Кошти на видання надсилаються після повідомлення про прийняття редколегією статті до друку. Пересилання збірника поштою коштує 25 грн.

Реквізити для грошових переказів: Сумський державний педагогічний університет                        ім. А.С. Макаренка 40002 м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра філософії та соціології, Ніколаєнко Н.Є. Призначення платежу: за друк статті.

Адреса редколегії: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

40002 м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра філософії та соціології, кабінет 404.

Електронна адреса: kfs.sspu@gmail.com

Телефони для довідок – 0989838691 і (0542)226676 (відповідальний секретар к.філос.н., доцент кафедри Карпенко В.Є.), (0542)68-59-27 (кафедра філософії та соціології), (0542)22-14-95 – міжміський, приймальна ректора, (0542)62-78-96 – домашній телефон зав. кафедри філософії та соціології, доктора філософ. наук, професора Цикіна В.О.

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати, за бажанням автори можуть замовити ксерокопії окремих статей.