Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Ніколаї, Г.  Розповсюдження ритміки Еміля Жак-Далькроза у міжнародному просторі мистецької освіти [Текст] / Г. Ніколаї // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 202–218.

2016 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Теоретико-методологічні засади дослідження хореографічно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / Г. Ю. Ніколаї, О. Є. Реброва // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3. – С. 7–12.

2015 рік

 • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко,О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с. – ISBN 978-966-473-169-7.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Концепція інтеркультурного виховання засобами музичного мистецтва [Текст]. Розділ 1.1 / Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 8–25.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Методологічні засади інноваційного розвитку хореографічно-педагогічної освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 37–39.
 • Педагогічна технологія формування інтеркультурної компетентності та готовності до міжкультурного діалогу засобами музичного мистецтва у школярів і студентської молоді [Текст]. Розділ 2.3 / Г. Ю. Ніколаї, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 81–88.

2014 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Інноваційний розвиток фізичного виховання та спорту в університетах Республіки Польща [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 55–65.

2013 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Імплементація ідей Антона Макаренка в науково-педагогічну думку Польщі [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 263–266.
 • Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва [Текст] : методичні рекомендації / Г. Ю. Ніколаї, Н. М. Чернова, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 47 с.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Ритміка [Текст] : навчальний посібник для студентів ф-тів мистецтв педагогічних ун-тів / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 135 с.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Система вищої політехнічної освіти в Республіці Польща [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 102–110.

2012 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Практика музикування у змісті підготовки майбутніх учителів хореографії [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 152–153.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Теоретичні основи інтеркультурної мистецької освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 8–13.

2011 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Методологія наукових досліджень у сфері музично-педагогічної освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Мистецькі пошуки : науково-методичний журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. Г. Стахевич, Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 117–126.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Ритміка в Україні: парадокси функціонування [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 136–138.

2010 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Аксіологічні орієнтири мистецької педагогіки в Україні та Польші: порівняльний аналіз [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 90–99.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Актуалізація етнопедагогічних досліджень у незалежній Україні [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 36–43.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Музичний фольклор у змісті підготовки вчителів: етнопедагогічний аспект [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 189–195.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Ритміка [Текст] : навч. посібник для студ. фак-тів мистецтв пед. ун-тів / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 103 с. 
 • Ніколаї, Г. Ю.  Становлення музично-педагогічної компаративістики [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 126–127.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Українська фортепіанна музика у магістерській підготовці майбутніх учителів музики та художньої культури [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 329–338.

2009 рік

 • Руденко, А. М.  Використання елементів ритміки у процесі фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи із порушеннями постави [Текст] / А. М. Руденко, А. В. Мордвінова, Г. Ю. Ніколаї // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 243–246.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Генеза системи музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза та її функціонування в Європі [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 361–372.

2008 рік

 • Ніколаї, Г.  Методична підготовка майбутніх учителів музики в Польщі [Текст] / Г. Ніколаї // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 121–125.

2007 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Генеза музично-педагогічної освіти в Польщі: проблема періодизації [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 44–45.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Інтеграційні процеси в музичній освіті Європи [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 54–55.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Неперервна музично-педагогічна освіта і Польщі [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 51–58.
 • Ніколаї, Г. Ю.  Розвиток музично-педагогічної освіти: методологічний дискурс [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 326–333.

2006 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Функціонування художньо-педагогічної концепції Еміля Жака-Далькроза в польській системі освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 114–124.

2004 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Художньо-естетичне виховання молодших школярів у Польщі: позитиви і негативи модернізації початкової школи [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 51–62.

2000 рік

 • Ніколаї, Г. Ю.  Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень [Текст] : навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів вузів освіти / Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 2000. – 108 с.