Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Осьмук, Н.  Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть [Текст] / Н. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 209–219.
 • Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [науковий редактор А. А. Сбруєва ; автори розділів: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. Б. Кривонос, Н. В. Коваленко, Н. Г. Осьмук, І. І. Проценко, Г. В. Волошко, Ж. Ю. Чернякова]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 319 с.

2015 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Організаційно-інституціональні засади забезпечення якості вищої освіти в сучасній Україні [Текст] / Н. Г. Осьмук // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. Адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 142–144.

2013 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Методика А. С. Макаренка: новаторство теоретико-практичних засад [Текст] / Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 45–54.
 • Осьмук, Н. Г.  Мобільність як провідний принцип і мета Болонського процесу [Текст] / Н. Г. Осьмук // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 141–143.
 • Осьмук, Н. Г.  Основи педагогічного проектування у виховній системі А. С. Макаренка [Текст] / Н. Г. Осьмук, О. В. Зосименко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 26–28.

2014 рік

 • Сбруєва, А. А.  Детермінанти розвитку реформаційної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століть: досвід системного аналізу [Текст] / А. А. Сбруєва, Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 80–90.
 • Осьмук, Н. Г.  Національні системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів: мета та стратегічні завдання [Текст] / Н. Г. Осьмук // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. Адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 83–86.

2012 рік

 • Осьмук, Н.  Досвід до використання зарубіжних освітніх інновацій у вітчизняному шкільництві 20–30 років XX століття [Текст] / Н. Осьмук // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 28–30.
 • Осьмук, Н. Г.  Інновації реформаторської педагогіки як передумова модернізації європейської школи початку ХХ століття [Текст] / Н. Г. Осьмук // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол. : М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 207–208.
 • Осьмук, Н. Г.  Провідні напрями вивчення зарубіжного досвіду в галузі освіти: вітчизняний досвід 20-х – 30-х рр. ХХ століття [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 229.
 • Осьмук, Н. Г.  Трактування творчої діяльності вчителя у вітчизняній та зарубіжній реформаторській педагогічній думці 20–30-х рр. ХХ ст. [Текст] / Н. Г. Осьмук // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 76–77.

2011 рік

 • Сбруєва, А. А.  Практикум з історії педагогіки [Текст] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., переробл. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 155 с.
 • Осьмук, Н. Г.  Реформаторський рух як культурно-наукова складова модернізації європейської освіти кінця ХІХ – початку ХХ століть [Текст] / Н. Г. Осьмук // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 43–44.
 • Осьмук, Н. Г.  Сучасні завдання історико-педагогічної освіти у системі фахової підготовки майбутніх учителів [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 261.
 • Сбруєва, А. А.  Формування історико-педагогічної компетентності майбутнього вчителя: з досвіду професійної рефлексії [Текст] / А. А. Сбруєва, Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 21–30.

2010 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Формування професійних компетенцій у студентів за допомогою проектного навчання [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 123–124.

2009 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Педагогічні інновації в доробку сумських освітян 20-х років ХХ століття: метод тестів [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 242–246.

2008 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Досягнення педагогічної системи Макаренка в світлі ідей "нового виховання" [Текст] / Н. Г. Осьмук // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 86–87.
 • Осьмук, Н. І.  Розвиток творчого потенціалу вчителя [Текст] : з досвіду вітчизняної педагогічної науки / Н. І. Осьмук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 152–153.
 • Рисіна, М. Ю.  Сутнісні характеристики авторських шкіл видатних послідовників А. С. Макаренка [Текст] / М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 46–96.

2007 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Завдання педагогіки нового часу у поглядах Г. Гринька [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 319–324.
 • Осьмук, Н. Г.  Зарубіжні педагогічні інновації як методологічна основа формування концепції трудової радянської школи [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 151–152.

2006 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Вітчизняний досвід використання дослідницького навчання у підготовці вчителів [Текст] / Н. Г. Осьмук // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 185–188.
 • Осьмук, Н. Г.  Періодизація розвитку ідей реформаторської педагогіки в українській педагогічній думці першої третини ХХ століття [Текст] / Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 112–119.
 • Осьмук, Н. Г.  Використання здобутків реформаторської педагогіки у фаховій підготовці радянського вчительства [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 214–218.

2005 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Використання здобутків реформаторської педагогіки у фаховій підготовці радянського вчительства [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 214–218.

2004 рік

 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 1 / О. І. Огієнко, Л.  В.  Пшенична, М. П. Кононенко, Н. В. Кубракова, Н. А. Пріла, Н. Г. Осьмук, М. О. Лазарєв, Л. Ю. Рощупкіна ; ред.: Л. В. Пшенична, О. І. Огієнко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 175 с. 

2003 рік

 • Осьмук, Н. Г.  Новаторські ідеї А. С. Макаренка в загальному русі педагогічних пошуків 20-х рр. ХХ століття [Текст] / Н. Г. Осьмук // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 48–49.