Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Гендерна освіта в початковій школі: проблеми та перспективи реалізації [Текст] / Н. М. Павлущенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 289–297.
 • Павлущенко, Н. М.  Дослідження впливу засобів масової інформації на формування гендерної свідомості молодших школярів [Текст] / Н. М. Павлущенко // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9-10 грудня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 164–167.
 • Король, О. В.  Дослідження впливу основних чинників гендерної соціалізації на свідомість дітей молодшого шкільного віку [Текст] / О. В. Король, Н. М. Павлущенко // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 136–155.

2014 рік

 • Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти [Текст] : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. дошкільної та початкової освіти ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – 394 с. – [Колектив авторів: С. Л. Парфілова, Л. І. Рубан, Л. С. Левченко, Г. В. Дядченко, Н. П. Данько, О. І. Гаврило, В. Г. Бутенко, Н. М. Павлущенко, А. П. Колишкіна, С. М. Кондратюк, С. П. Цьома, І. В. Мордвінова, Є. Д. Харькова, О. О. Васько, Л. В. Пушкар, К. М. Врадій, О. М. Король, О. С. Білєр]. – ISBN 978-966-473-157-4.
 • Павлущенко, Н. М.  Введення гендерної складової у виховний процес початкової школи [Текст] / Н. М. Павлущенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (02–04 грудня 2014 р., м. Суми) : до 90-річчя Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. С. Вашуленко, М. Кісель та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 74–77.
 • Павлущенко, Н. М.  Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів [Текст] / Н. М. Павлущенко // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. дошкільної та початкової освіти ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 135–152.
 • Павлущенко, Н. М.  Педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів [Текст] / Н. М. Павлущенко, О. В. Король // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 147–153.
 • Павлущенко, Н. М.  Перспективи реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / Н. М. Павлущенко, О. В. Король // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 240–242.

2013 рік

 • Кондратюк, С. М.  Основи здоров'я [Текст] : 1–4 класи : матеріали до уроків : навчально-методичний посібник / С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 237 с. 
 • Павлущенко, Н. М.  Традиційна стратегія виховання статі у спадщині А. С. Макаренка [Текст] / Н. М. Павлущенко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 111–114.

2012 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Мовні засоби створення гендерних стереотипів у підручниках для початкової школи [Текст] / Н. М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 207.

2011 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Гендерна абетка для вчителів [Текст] : [гендерне виховання учнів] / Н. М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 232.
 • Павлущенко, Н. М.  Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Теорія і методика виховання" / Н. М. Павлущенко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. 

2010 рік

 • Луценко, О. А.  Гендерна абетка для педагогів [Текст] : метод. рекомендації для вчителів щодо реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи / О. А. Луценко, Н. М. Павлущенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 50 с. 

2009 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Вплив статево-рольових стереотипів на процес гендерного виховання молодших школярів [Текст] / Н. М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 164–165.

2008 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Методичні засади гендерної експертизи підручників для початкової школи [Текст] / Н. М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 194.
 • Павлущенко, Н. М.  Учитель початкової школи з точки зору гендерних характеристик та стереотипів [Текст] / Н. М. Павлущенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 128–131.

2007 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Проблема підготовки педагогів до роботи з гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 232–233.

2006 рік

 • Павлущенко, Н. М.  Проблема підготовки педагогів до роботи з гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. М. Павлущенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 303–309.
 • Павлущенко, Н.  Проблема підготовки педагогів до роботи по гендерному вихованню дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Павлущенко // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конф. для студ. та аспірантів 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – С. 247–250.