Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Анохін Є В. Літній наметовий табір «Європа-Вектор» / Е. В. Анохин. – Сумы : СумГПУ им. А.С.Макаренко, 2004. – 60 с.


Бережна Л.І. Ігри як засіб фізичного виховання школярів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Бережна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 104 с.


Бондаренко О.О. Організаційно-педагогічні засади діяльності університетських осередків культури : досвід Польщі : навч.-метод. посібн. [для керівників підрозділів з позанавч. роботи та органів студент. самовряд.] / О.О. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 92 с.


Боряк О. В. Неврологічні основи логопедії : навчальний посібник / О. В. Боряк, М. К. Шеремет. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 252 с.


Бугаєнко В.В. Положення про науково-дослідну роботу студентів / В.В.Бугаєнко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 20 с.


Бугрій В. С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / В. С. Бугрій. – Суми: Вид-во «МакДен», 2011. – 340 с.


Будянський Д.В. Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя : Навч.-метод. посібник для викладачів, студ. пед. навч. закл. та вчителів шкіл / Д. В. Будянський. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 164 с.


Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація : навч. посіб. для соц. педагогів та практ. психологів освітніх закладів / за ред. О.М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 2009. – 346, [6] с.


Виробнича педагогічна практика з історії та правознавства : Метод. рекомендації для студ. 4 курсу іст. та соц.-гуманіт. фак. / Укл. Г.В.Коваленко, О.Л.Телешева. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 28 с.


Виховання школярів на основі цінностей олімпізму : Методичні рекомендації для педагогів-організаторів і вчителів / [укл. О.А. Томенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 36 с.


Гвоздецька С.В. Методика проведення корекційних занять з фізичного виховання з дітьми старшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку: Навч.-метод. посібник / С.В.Гвоздецька. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 52 с.


Дипломна робота з психології : метод. реком. [для студ. усіх форм навчання] / [уклад.: Т.Б. Тарасова, С.В. Пухно]. – [2-ге вид., доповн. та перероб.]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 68 с.


Єжова О. О. Методика оцінювання здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу / О.О. Єжова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 44 с.


Єременко О.В. Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи : Метод. посібник / О. В. Єременко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 144 с.


Загальна теорія підготовки спортсменів : навч.-метод. посібник для студентів галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / О. М. Бурла та інші. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. –184 с.


Збірник тестових завдань з біонеорганічної хімії / уклад. С.О. Клименко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 40 с.


Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів [Текст] : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 386 с.


Зошит з лабораторних занять з «Біонеорганічної хімії» : для студентів ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації спеціальності «»Сестринська справа», «Лікувальна справа» / уклад. С.О. Клименко.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.


Іваній І. В. Психологія фізичного виховання та спорту : навчально-методичний посібник / І. В. Іваній, В. М. Сергієнко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 204 с.


Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4–5 березня 2014 року. Т. 1 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, Н. В. Кочубей, С. Б. Кузікова та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 313 с.


Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4–5 березня 2014 року. Т. 2 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, Н. В. Кочубей, С. Б. Кузікова та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 330 с.


Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2015 року. Т. 1 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, Н. В. Кочубей, С. Б. Кузікова та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 391 с.


Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2015 року. Т. 2 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; редкол.: А. А. Сбуєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко, О. Ю. Щербина-Яковлева, О. Г. Козлова та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 335 с.


Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя : методологічні, змістові та методичні засади [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : МакДен, 2011. – 431 с.


Картава Ю.А. Дитина з порушенням зору в умовах інклюзивної освіти : метод. посібник / Ю.А. Картава, Н.О. Косарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 80 с.


Качуровський М.О.  Філософія освіти : навч.-метод. посібник / М. О. Качуровський. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 116 с.


Качуровський М.О. Філософські основи освіти : навч.-метод. посібник / М.О. Качуровський, А.І. Кудренко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 80 с.


Кібальник О.Я. Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання : навч.-метод. посібник для галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» факультетів фіз. виховання пед. ун-тів / О.Я. Кібальник, О.А. Томенко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 204 с.


Клименко С. О. Біонеорганічна хімія : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / С.О. Клименко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 112 с.


Клименко С. О. Збірник задач з біонеорганічної хімії : навч. посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації спеціальності «»Сестринська справа», «Лікувальна справа» / С.О. Клименко.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.


Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д. О. Козлов. – Суми ВВП «Мрія», 2015. – 260 с.


Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць / за ред. Ю.А. Картавої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – Вип. ІІ. – 276 с.


Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (25-26 квітня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 636 с.


Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації (15-16 жовтня 2015 року, м. Суми) / ред. кол.: В. В. Засенко, А. А. Сбруєва, Ю. А. Картава та ін. – Ч. І. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 132 с.


Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів : монографія / Ю. М. Косенко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 272 с.


Кудренко А.І Педагогіка : Навч. програма для спец. 7.010203 Олімпійський і професійний спорт / А. І. Кудренко, О. В. Перетятько. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 48 с.


Лазоренко С.А. Фізкультурно-оздоровча діяльність студентів в умовах регіону : навч.-метод. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.А. Лазоренко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.


Литвиненко В.А. Застосування арттерапії в логопедичній роботі з дошкільниками та молодшими школярами : навч.-метод. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Литвиненко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 112 с.


Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2016 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 214 с.


Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної та науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2013 році / за заг. ред А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 234 с.


Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу за спеціальністю 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / укл. В.Ф.Живодьор, О.Г.Козлова. – Суми : СумДПУ, 2003. – 36 с.


Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу за спеціальністю 8.000009 "Управління навчальним закладом" / укл. В.Ф.Живодьор, О.Г.Козлова. – Суми : СумДПУ, 2003. – 36 с.


Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі : навч. посіб. [Гриф МОН України (лист № 14/18-Г-2097 від 09.10.2008)] / О.В. Михайличенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 122 с.


Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Михайличенко ; передмова М.Б. Євтух. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 347 с.: іл.


Нанотехнології в освітній галузі : монографія / за заг. ред. проф. І. О. Мороз. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 244 с.


Недогрєєва Л.С. Методичні рекомендації щодо організації навчального курсу "Загальні основи педагогіки" : Програма курсу / Л. С. Недогрєєва. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 36 с.


Никифоров А. М. Педагогічна діяльність Никанора Онацького (1875-1937) на Слобожанщині : монографія / А. М. Никифоров. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 220 с.


Оптимізація адаптаційної стійкості особистості студента під час навчальної діяльності : навчально-методичні рекомендації / [уклад.: Н.В.Любченко, О.О.Єжова]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 80 с.


Організаційні засади магістерської підготовки за спеціальністю 8.01010601 «Соціальна педагогіка» : методичні рекомендації / автори-упорядники Г.В. Волошко, О.Г. Козлова, А.А. Сбруєва ; за ред. доктора пед. наук, професора А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 108 с.


Особливості застосування індивідуальних освітніх проектів у профільних класах : Метод. реком. / Уклад.: С.Е.Генкал. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 40 с.


Пасько О.О. Використання мультимедійних освітніх засобів у навчанні механіки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : метод. посібник / О. О. Пасько. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 76 с.


Педагогічна практика : Навч.-метод. посібник / За наук. ред. А.А.Сбруєвої. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 176 с.


Педагогічна практика : навч.-метод. посібник. Ч.2 / [за ред. А.А. Сбруєвої та О.Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 180 с.


Педагогічна практика : Навчально-методичний посібник. Ч. 2. / Наук. ред.: А.А.Сбруєва, О.Г.Козлова – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 204 с.


Педагогічна практика в школі : Метод. вказівки та програма проходження навч.-виховної пед. практики: Для студ.-філологів / укл. О.І.Книш. – Суми : СумДПУ, 2003. – 68 с.


Полякова О.М. Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні : навч. посіб. / О.М. Полякова, Г.В. Приходько, Ю.В. Сапарай ; за ред. О.М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с.


Полякова О.М. Педагогічні ситуації та задачі: аналіз і розв'язання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. пед. закл. / О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 140 с.


Практикум з історії педагогіки : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна, Н.Г. Осьмук. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 156 с.


Практикум з історії педагогіки : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / [уклад.: А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна, Н.Г. Осьмук]. – [2-ге вид., перероб.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 156 с.


Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки магістра для спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» / уклад.: Т.О. Лоза, О.Я. Дубинська, В.В. Затилкін. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 52 с.


Програма державного екзамену з психолого-педагогічних дисциплін на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : для студ. пед. ун-тів / [уклад.: А.А. Сбруєва, М.П. Кононенко, О.В. Листопад, Т.Б. Тарасова, Г.Є. Улунова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 92 с.


Програма державного іспиту з логопедії (ОКР «спеціаліст»): для студентів спеціальності Дошкільна освіта. Корекційна освіта (Логопедія) / укл. О. В. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 44 с.


Програма з педагогічної практики в школі : навч.-метод. посіб. для студ. ІІІ (ІV) курсу пед. ун-тів спеціальн. «Фізичне виховання» / [уклад.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 92 с.


Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу : навчальний посібник / Л. В. Пшенична. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 520 c.


Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу : навчальний посібник / Л. В. Пшенична. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 250 с.


Пшенична Л. В. Управління фінансово-економічною діяльністю : навчально-методичний посібник : навчально-методичний комплекс для магістрів спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» / Л. В. Пшенична. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 264 c.


Робочий зошит для семінарських занять з курсу «Методи досліджень і основи НДР у ФВ і С» : для студентів спеціальностей Інституту фізичної культури / упоряд. О. А. Ситник. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 44 с.


Робочий зошит з науково-педагогічної практики магістранта : метод. реком. / [уклад.: М.П. Кононенко, О.В. Листопад, А.А. Сбруєва, Т.Б. Тарасова]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 28 с.


Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта 2(3) курсу: Методичні рекомендації / Укл. М.П.Кононенко, Н.В Коваленко, Н.А.Михайленко. – Суми : СумДПу ім. А.С.макаренка, 2007. – 50 с.


Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта 4 курсу: Методичні рекомендації / Укл. М.Ю.Рисіна, В.І.Сенчуріна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 50 с.


Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта 5 курсу: Методичні рекомендації / Укл. О.В.Перетятько. – Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2007. – 45 с.


Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта ІV курсу : методичні рекомендації / уклад.: М.Ю. Рисіна, В.І. Сенчуріна. – 4-те вид., випр. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.


Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта ІІ (ІІІ) курсу : методичні рекомендації / [уклад.: М.П. Кононенко, Н.В. Коваленко, Н.А. Михайленко]. – [3-те вид., випр. і доп.] – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.


Робочий зошит із методики виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі студента-практиканта 3 курсу: Методичні рекомендації / Укл. В.Г.Бабич. – Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2007. – 58 с.


Робочий зошит студента-практиканта : Методичні рекомендації для студентів II курсу / Уклад.: Л.І.Прокопова, Т.О.Лоза. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 100 с.


Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2015" [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 3–4 грудня 2015 року : у 3-х ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2015. – 130 с.


Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2015" [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 3–4 грудня 2015 року : у 3-х ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2015. – 131 с.


Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2015" [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 3–4 грудня 2015 року : у 3-х ч. Ч. 3 / М-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2015. – 126 с.


Рухливі ігри для профілактики захворювань органів травлення : методичні рекомендації [для студ. вищ. навч. закл.] / [уклад.: Л. О. Прийменко, А. Б. Гученко, А. І. Шматкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 32 с.


Рухливі ігри та естафети : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів галузі «0102 – Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» до вивчення дисципліни «Спортивні і рухливі ігри та методика викладання» / уклад. О. В. Міщенко, Г. Б. Гученко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 62 с.


Рухливі ігри та естафети на уроках футболу : Метод. реком. до вивч. курсу спортив. та рухлив. ігор: Для студ. пед. навч. закл. / Уклад. О.В.Міщенко, В.І.Гончаренко, І.М.Кравченко. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 44 с.


Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : монографія / [за ред. проф. М. О. Лазарєва]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 296 с.


Сбруєва А.А. Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика : Навч.-метод. посібник / А. А. Сбруєва [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 120 с.


Семеног О. М. Фахова практика вчителя-словесника : навч. посіб. [Гриф МОН України (лист № 1.4 / 18 – Г–2173 від 23.10.2008)] / О.М. Семеног, Л.О. Базиль, Т.І. Дятленко. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. – 496 с.


Семеног О.М. Мовна особистість учителя в художній літературі : навч. посіб. [Гриф МОН України (лист № 14/18–Г-1458 від 20.06.2008) ] / О.М. Семеног, Л. Базиль. – К. : Фенікс, 2008. – 224 с.


Стефіна Н.В. Педагогічна практика студентів у школі : Навч. посібник для студ., методистів, керівників практики, вчителів шкіл різн. типу / Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 84 с.


Стефіна Н.В. Педагогічна практика студентів у школі : навч. посібник [для студентів, методистів, керівників практики, вчителів шкіл різного типу] / Н.В. Стефіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 88 с.


Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І обл. наук.-практ. конф. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 244 с.


Табірний збір : Положення про проведення інструктивно-методичного табірного збору літньої педагогічної практики : [навчально-методичний посібник] / [уклад. Н.Г.Осьмук ; наук. ред. А.А.Сбруєва]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 132 с.


Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 272 с.


Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю (13 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 188 с.


Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : монографія / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 380 с.


Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці / О.В. Михайличенко, В.С. Бугрій, С.І. Моцак [та ін.]; заг. ред. проф. О.В. Михайличенка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 224 с.


Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи [Текст] : монографія / за заг. ред. проф. А. А. Сбуєвої, проф. О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 440 с.


Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / за заг. ред. Сбруєвої А. А.. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 520 с.


Теслева Ю.В. Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні : навч.-метод. посіб. для студ. фак-тів мистецтв пед. ун-тів та слухачів курсів підвищ. кваліф. вчителів мистецьких дисц. ін-тів післяд. пед. освіти / Ю. В. Теслева. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 120 с.


Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя : Навчально-методичний посібник для педагогічних університетів / А.М.Уварова. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.


Управління інноваційним розвитком освіти в суспільстві ризику [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 457 с.


Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки : [навч.-метод. посібн.] / В.Г. Тверезовський, А.І. Шматкова, О.Р. Сидоренко, В.Г. Бабич. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 160 с.


Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота у дитячих таборах відпочинку : метод. реком. / уклад. А. І. Шматкова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 136 с.


Формування самоосвітньої компетентності учнів 7–8-их класів сільських шкіл у процесі виконання навчальних проектів із природничих дисциплін : Методичні рекомендації для вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, студентів педагогічних університетів / Укл. Н.В.Коваленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 60 с.


Шеремет М. К. Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією : навч.-метод. посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 192 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ