Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Петренко, С. В.  Роль самостійної роботи у процесі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів фізико-математичного факультету [Текст] / С. В. Петренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс – 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 97–99.

2013 рік

 • Петренко, С. В.  До проблеми адаптації студентів першого курсу фізико-математичного факультету педагогічного університету [Текст] / С. В. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 291–301.

2012 рік

 • Петренко, С.  До питання про наукову роботу студентів фізико-математичного факультету [Текст] / С. Петренко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2012 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка; Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 220–221.
 • Петренко, С. В.  Роль наступності середньої і вищої освіти у розвитку інтелектуальних вмінь студентів фізико-математичного факультету [Текст] : [аналіз вступної компаніії за останні 5 років на фізико-математичний факультет СумДПУ ім. А. С. Макаренка та зарахування абітурієнтів за першою та другою хвилями] / С. В. Петренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін.; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 105–107.

2011 рік

 • Петренко, С. В.  До проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів природничих спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / С. В. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 267–277.
 • Чашечникова, О. С.  Залучення студентів до творчої діяльності через розв'язування задач на побудову [Текст] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, С. В. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 94.

  2010 рік

 • Петренко, С. В.  Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціональної геометрії [Текст] : навч. посібник для студ. фізико-математичних спец. вищ. пед. навч. закладів / С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : МакДен, 2010. – 173 с. 

2009 рік

 • Петренко, С. В.  До питання про гуманізацію освіти в сучасному інформаційному просторі [Текст] / С. В. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 17–18.
 • Лиман, Ф. М.  Сучасні проблеми організації навчання математики [Текст] / Ф. М. Лиман, С. В. Петренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 146.
 • Петренко, С. В.  Упровадження принципів модульного навчання при вивченні аналітичної геометрії [Текст] / С. В. Петренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 164-165 ; Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 372–382.
 • Петренко, С. В.  Підготовка майбутніх учителів до дослідницької діяльності [Текст] : навчальний посібник для студентів фізико-математичного ф-ту. Ч. 1 / С. В. Петренко, М. В. Каленик ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Видання 2-е, доп. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – 68 с.

2008 рік

 • Петренко, С. В.  Демократизація управління освітнім закладом нового типу [Текст] / С. В. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 19.

2007 рік

 • Петренко, С.  Підготовка педагога в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / С. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 16–17.
 • Петренко, С. В.  Про особливості неперервної освіти в контексті Болонського процесу [Текст] / С. В. Петренко, Л. М. Михайлюк // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 66–71.

2006 рік

 • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. : у 2-х ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. О. Одінцова, О. В. Семеніхіна. – Суми : Університ. кн., 2006. – 614 с. 

2004 рік

 • Петренко, С. В.  Модульно-рейтингова система організації навчання математики в профільній школі [Текст] / С. В. Петренко, О. В. Мартиненко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 259–266.

2003 рік

 • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. нематичних спец. вищ. пед. навч. закл. Ч. 2 / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ, 2003. – 390 с. 
 • Петренко, С. В.  Інформатизація освіти та залучення молоді до наукової роботи [Текст] / С. В. Петренко, О. Д. Стадник // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 161–163.
 • Петренко, С. В.  Нова освіта – нові підходи до управління [Текст] / С. В. Петренко // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 37–40.
 • Петренко, С. В.  Стратегія розвитку освіти як частина управлінської діяльності адміністрації ліцею [Текст] / С. В. Петренко, Л. І. Сироватська // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф .Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 97–101.

 

2000 рік

 • Петренко, С. В.  Арифметика [Текст]  : 5-9 кл. : навч.-метод. посібник : для учнів, вчителів та студентів / С. В. Петренко, Л. Г. Чашечникова, О. С. Чашечникова. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СумДПУ, 2000. – 70 с.