Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Полякова, О. М.  Форум-театр як театрально-педагогічна технологія фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів [Текст] / О. М. Полякова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 197–200.

2014 рік

 • Полякова, О. М.  До питання діалектичного взаємозв'язку категорій "театральні технології" і "театрально-педагогічні технології" [Текст] / О. М. Полякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ;, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 178–181.

2013 рік

 • Полякова, О. М.  До питання про правову соціалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] / О. М. Полякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 376–382.
 • Полякова, О. М.  До проблеми понятійно-категоріального апарату соціальної педагогіки [Текст] / О. М. Полякова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 168–190.
 • Полякова, О. М.  Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Полякова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 187 с. 
 • Полякова, О. М.  Структура професійних ціннісних орієнтацій А. С. Макаренка: спроба аналізу [Текст] / О. М. Полякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 209–212.
 • Полякова, О. М.  Театральні технології у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів [Текст] / О. М. Полякова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 191–210.

2010 рік

 • Полякова, О. М.  До питання про сутність поняття "соціальна компетентність" [Текст] / О. М. Полякова, Г. О. Боровік // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 44–52.

2009 рік

 • Полякова, О. М.  Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай ; за заг. ред. О. М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-17.1 від 09.01.2000]. 
 • Полякова, О. М.  Особливості технологічного підходу до організації фахових практик студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" [Текст] / О. М. Полякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 173.
 • Полякова, О. М.  Сучасна наука про категорію "суїцид": надбання та перспективи досліджень [Текст] / О. М. Полякова, Н. С. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 49–55.
 • Полякова, О. М.  Формування культури материнства старшокласниць як актуальна соціально-педагогічна проблема [Текст] / О. М. Полякова, М. В. Сіренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А . С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 41–50.

2008 рік

 • Полякова, О. М.  Актуальні проблеми розбудови сфери професійної діяльності соціальних педагогів [Текст] / О. М. Полякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 199–200.
 • Полякова, О. М.  Педагогічна спадщина А. С. Макаренка: деміфологізований дискурс [Текст] / О. М. Полякова // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 97–151.
 • Полякова, О. М.  Технологія навчальної волонтерської соціально-педагогічної практики [Текст] : методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна педагоіка" / О. М. Полякова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. соціальної педагогіки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 109 с. 
 • Полякова, О. М.  Умови виховання емоційної культури неповнолітніх правопорушників у педагогічній системі А. С. Макаренка [Текст] / О. М. Полякова, Ю. Б. Ступаченко // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 115–139.

2007 рік

 • Полякова, О. М.  Проблеми впровадження інституту пенітенціарної соціальної роботи [Текст] / О. М. Полякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 210.
 • Полякова, О. М.  Технологія виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах [Текст] : метод. посібник для студ. спеціальності "Соціальна педагогіка" / О. М. Полякова, А. О. Поляничко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. соц. педагогіки. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – 121 с. 

2006 рік

 • Полякова, О. М.  Готовність як психолого-педагогічна категорія [Текст] / О. М. Полякова, Н. О. Штика // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 70–77.

2005 рік

 • Полякова, О. М.  Педагогічні ситуації та задачі: аналіз і розв'язання [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. пед. закл. / О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 139с.