Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Повалій, Т.  Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи [Текст] / Т. Повалій // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 202–218.

2015 рік

 • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко,О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с.
 • Повалій, Т. Л.  Інтеркультурний вимір науково-методичного простору вищої хореографічної освіти Польщі [Текст]. Розділ 4.2 / Т. Л. Повалій // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 133–146.
 • Повалій, Т. Л.  Модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Т. Л. Повалій ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с. 

2014 рік

 • Повалій, Т. Л.  Історія хореографічного мистецтва [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Ч. 1 / Т. Л. Повалій ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СПДФО Повалій К. В.], 2014. – 119 с. 
 • Повалій, Т. Л.  Сутність модернізації хореографічної освіти в Польщі та Україні [Текст] / Т. Л. Повалій // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 126–135.

2013 рік

 • Повалій, Т. Л.  Нормативно-правове забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 29–36.
 • Повалій, Т. Л.  Сутність модернізації хореографічної освіти [Текст] / Т. Л. Повалій // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 152–153.

2012 рік

 • Повалій, Т. Л.  Музико-терапевтичні аспекти хореографічної освіти в Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 153.

2011 рік

 • Повалій, Т. Л.  Арт-терапевтичні аспекти хореографічної освіти в Польщі [Текст] / Т. Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 92–99.

2010 рік

 • Повалій, Т. Л.  Методи згартування дитячого хореографічного колективу [Текст] / Т. Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 385–392.
 • Повалій, Т. Л.  Методи формування дитячого хореографічного колективу [Текст] / Т. Л. Повалій // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 144–145.