Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленням у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (Суми, 24 квітня 2014 р.) / [за ред.: С. Б. Кузікової, Т. І. Щербак, І. М. Щербакової та ін.]. - Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 188 с.


Бедлінський О.І. Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків : навч. посібн. [для студ. природн.-географ. фак-ту] / О. І. Бедлінський, В. О. Бедлінський. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 136 с.


Данильченко Н. О. Психодіагностична практика / Н.О. Данильченко, Г.А. Стадник, Л.В. Ричкіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 164 с.


Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 27 березня 2014 р.) / за ред.: С. Б. Кузікової, Н. О. Єрмакової, К. М. Пасько та ін.. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 200 с.


Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 26 березня 2015 року) / [ред. кол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та інші]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 244 с.


Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової, Н. О. Пасічник та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 376 с.


Збірка задач та вправ до курсу «Методи математичної статистики в психології» / [уклад. Н. О. Данильченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 40 с.


Інтегральна оцінка психофізіологічних чинників адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах : метод. рекомендації / [укл. О. Єжова, Н. Любченко, М. Антомонов]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 44 с.


Кузікова С.Б. Психокорекційна практика : навч.-метод. посібник / С.Б. Кузікова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 100 с.


Курсова робота з психології : метод. рекомендації для студентів всіх форм навчання (за кредитно-модульною системою) / [уклад.: Т.Б.Тарасова, С.В.Пухно]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 76 с.


Курсова робота з психології : метод. реком. [для студ. усіх форм навчання] / [уклад.: Т.Б. Тарасова, С.В. Пухно]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 68 с.


Методичні рекомендації до написання курсової роботи з психології (напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія») / уклад. Н.О. Єрмакова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 64 с.


Методичні рекомендації до написання дипломної роботи з психології (напрям підготовки 7.03010301 «Практична психологія») / уклад. Н.О. Єрмакова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 72 с.


Мотрук Т.О. Програма психологічної корекції емоційних станів ігрозалежних юнаків (КЕСті) / Т.О. Мотрук. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 72 с.


Ознайомлювальна навчальна психологічна практика (програма та методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030103. Практична психологія) / уклад.: Н.О. Єрмакова, Т.Д. Луцьковська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 60 с.


Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-20 лютого 2015 р.) / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 300 с.


Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с.


Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 430 с.


 Програма комплексного державного екзамену «Основи практичної психології» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03010301 Практична психологія галузь знань 0301 Соціально-політичні науки / [уклад.: Н. О. Єрмакова, С. Б. Кузікова, Л. Л. Дворніченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 76 с.


Програма комплексного державного екзамену «Теоретичні основи психології» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03010301 Практична психологія галузь знань 0301 Соціально-політичні науки / [уклад.: Н. О. Єрмакова, Л. Л. Дворніченко, Г. А. Стадник, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 96 с.


Програма курсу "Загальна психологія" : Для студентів спеціальності "Практична психологія" / Укл. Г.А.Стадник. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 24 с.


Програма курсу «Загальна психологія» : для студ. спеціальності «Практична психологія» / укл. Г.А. Стадник. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 36 с.


Психодіагностика : практикум / [укл.: Н.О. Данильченко, А.В. Вертель]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 140 с.


Психодіагностика : практикум / [уклад. Н.О. Данильченко, А.В. Вертель]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 144 с.


Психологічна практика : метод. посібн. / уклад.: Л.Л. Гільова, Л.Л. Дворніченко, Т.О. Мотрук. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 96 с.


Пасько К.М. Психологія релігії : навч.-метод. посіб. [для студ. спец. «Практична психологія» денної та заочної форм навч.] / К.М. Пасько. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 112 с.


Психологія творчості та обдарованості: вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Практична психологія» денної форми навчання / уклад. Н.О. Данильченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 40 с.


Самостійна робота з психології : метод. рекомендації для студентів / [уклад. С. В. Гальцова, Т. Б. Тарасова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 108 с.


Тарасова Т.Б. Психологічні особливості студентства : [Навч.-метод. посібник для магістрантів] / Т. Б. Тарасова. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 50 с.


Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Історія психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 24 с.


Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Історія психології». Для студентів спеціальності «Практична психологія» / І.М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 24 с.


Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 18 с.


Щербакова І.М. Навчальна програма курсу «Профорієнтація та профвідбір». Для студентів спеціальності «Практична психологія» / І.М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 24 с.


Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Профорієнтація та профвідбір» : за напрямом підготовки 7.03010301. Практична психологія / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 28 с.


Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Психологія праці» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 28 с.


Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Філософія психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 28 с.


Щербакова І. М. Практикум з історії психології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Щербакова. - Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 160 с.


Щербакова І. М. Психодіагностика професійного самовизначення особистості : навч.-метод. посіб. / І.М. Щербакова, Г.А. Стадник. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 324 с.


Щербакова І. М. Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Щербакова. - Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 144 с.


Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Історія психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.


Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 46 с.


Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Профорієнтація та профвідбір» : для студ. спец. «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.


Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Психологія праці» : для студентів спеціальності «Практична  психологія» / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.


Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Філософія психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 44 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ