Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Завражна, О. М.  Основи нанотехнології [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителів та студентів педагогічних ун-тів / О. М. Завражна, О. О. Пасько, А. І. Салтикова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 182 с. : іл. 
 • Салтикова, А.  Проблемное обучение как один из инновационных методов обучения физики в высшей школе [Текст] / А. Салтикова, С. Хурсенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 60–70.
 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с.
 • Салтикова, А.  Проблемное обучение как один из инновационных методов обучения физики в вышей школе [Текст] / А. Салтикова, С. Хурсенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 60–70.

2014 рік

 • Салтикова, А. І.  Активізація пізнавальної діяльності студентів нефізичних спеціальностей природничого напряму на перших заняттях з фізики [Текст] : [при підготовці спеціалістів в галузі хімії біології та інших природничих наук до програми включено курс загальної фізики] / А. І. Салтикова, С. М. Хурсенко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 64–66.
 • Салтикова, А. І.  Диференційний підхід при викладанні фізики студентам нефізичних спеціальностей природничого напряму [Текст] / А. І. Салтикова, С. М. Хурсенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 378–387.
 • Салтикова, А. І.  Екологічна освіта студентів у процесі вивчення фізики [Текст] / А. І. Салтикова, С. М. Хурсенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 76–82.

2013 рік

 • Салтикова, А. І.  Психолого-педагогічні аспекти використання віртуальних робіт у лабораторному практикумі з фізики атомного ядра [Текст] / А. І. Салтикова, Ю. О. Шкурдода // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології, Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 38–41.

2012 рік

 • Салтикова, А. І.  Дослідження елементного складу тонких плівок методом вторинно-іонної мас-спектрометрії [Текст] / А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 93–94.

2011 рік

 • Салтикова, А. І.  Використання фізичних диктантів для контролю знань студентів 3 курсу загальної фізики [Текст] / А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 97–98.

2010 рік

 • Сучасні методи дослідження структури речовини. Спеціальний фізичний практикум [Текст] : навч. посібник / В. Б. Лобода, В. С. Іваній, С. М. Хурсенко, В. С. Кшнякін, В. О. Кравченко, А. І. Салтикова, Ю. О. Шкурдода ; за заг. ред. В. Б. Лободи. – Суми : Університетська книга, 2010. – 258 с. 

2008 рік

 • Лобода, В. Б.  Дифузійні процеси у тришарових плівкових зразках [Текст] / В. Б. Лобода, Ю. О. Шкурдода, А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 6–7.
 • Лобода, В. Б.  Кристалічна структура та електропровідність плівок сплавів Co-Ni на основі Co [Текст] / В. Б. Лобода, В. О. Кравченко, А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 10–11.

2007 рік

 • Салтикова, А.  Дослідження дифузійних процесів у двошарових плівках Сu/Со методом ВІМС [Текст] / А. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 9–10.
 • Кононенко, М. П.  Формування педагогічного покликання у студентів фізико-математичного факультету [Текст] / М. П. Кононенко, А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 146.