Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Компетенції та компетентності: оновлення категоріального апарата в інноваційних технологіях вищої освіти [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 151–158.

2015 рік

  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Деструктивність як атрибут людського самовиявлення: уточнення поняття і перспективи наукових розвідок [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 152–160.

2013 рік

  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Патерналістичний характер процесів соціалізації та інкультурації в соціально-педагогічній діяльності А. С. Макаренка [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 225–227.

2012 рік

  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Концептуальні засади утворення посібника з навчальної дисципліни «Людина в сучасному соціумі» для студентів напряму навчання «Соціальна педагогіка» [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 123–127.
  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Науковий статус та провідна концепція навчальної дисципліни "Людина в сучасному соціумі" [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 280.

2011 рік

  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Основні протиріччя юнацького віку як предмет ювенології [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 294–296.
  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Теоретико-методологічні засади проектування технології викладання дисципліни "Екологічна культура особистості" [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 204–206.

2010 рік

  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Інтегрований соціально-педагогічний процес як рушійна сила соціокультурного розвитку [Текст] : проблема поглиблення категоріальної бази соціально-педагогічної теорії / О. Ю. Щербина-Яковлева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 90–95.
  • Щербина-Яковлева, О. Ю.  Становлення соціальної педагогіки як сфери наукового пізнання: співіснування різнорівневих понятійних парадигм [Текст] / О. Ю. Щербина-Яковлева // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 209–214.

2008 рік

  • Щербина-Яковлева, Е. Е.  К вопросу о полиморфности образа Бога в Ветхом завете [Текст] / Е. Е. Щербина-Яковлева // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "УАБС" ; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М.Бойченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 6–14.