Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Солощенко, В. М.  Linguolandeskunde der Deutschsprachigen Lander [Текст] = Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : [навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов педагогічних ВНЗ] / В. М. Солощенко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 301 с.
  • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко, О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с. – ISBN 978-966-473-169-7.

2012 рік

  • Солощенко, В. М.  Інтеркультурний зміст міжнародних освітніх програм DAAD мистецького профілю [Текст] : [стипендії за спеціальністю "Музика"; міжнародне співробітництво; Німецька служба академічних обмінів DAAD; підготовка бакалаврів та спеціалістів] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 165–171.

2011 рік

  • Солощенко, В. М.  Інтерпретація поняття "інтернаціоналізація навчальних програм" у сучасній теорії освіти Німеччини, США. та Канади [Текст] / В. М. Солощенко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 50–52.
  • Солощенко, В. М.  Основні типи стратегій інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6/7 (16/17). – С. 146–153.
  • Солощенко, В. М.  Причини становлення спільної імміграційної політики ЄС: позиція німецькомовних країн світу [Текст] / В. М. Солощенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування ін-ту президенства в Україні (21–22 травня 2011 р., Суми) / М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія ; [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 677–678.

2010 рік

  • Солощенко, В. М.  Зміна вектора імміграційної політики німецькомовних країн у контексті інтернаціоналізації університетської освіти [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 111–123.
  • Солощенко, В. М.  Стипендійні програми DAAD для митців України: інтернаціоналізація університетської освіти в Німеччині в контексті євроінтеграції [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 105–112.

2009 рік

  • Солощенко, В. М.  Особливості мовної політики в контексті освітньої інтеграції [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 298–305.
  • Солощенко, В. М.  Особливості становлення "ідеї університету" у ХІХ – ХХІ ст. [Текст] / В. М. Солощенко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 63–66.