Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Доброчинність у розвитку освіти на Сумщині: історична ретроспектива [Текст] / О. Л. Сидоренко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 131–135.
 • Сидоренко, О. Л.  Недержавний сектор у вищій освіті України: до історії становлення [Текст] / О. Л. Сидоренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (6–7 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 141–144.

2012 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Комп'ютерні навчальні технології як засіб активізації самостійної роботи студентів при вивченні іноземних мов [Текст] / О. Л. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 51.

2011 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Управління самостійно пізнавальною діяльністю студентів педуніверситету із застосуванням комп'ютерних засобів навчання [Текст] / О. Л. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 29.

2009 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Вивчення іноземних мов за допомогою комп'ютерних технологій [Текст] / О. Л. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 94.
 • Сидоренко, О. Л.  Педагогічні умови організації самостійної роботи з іноземної мови студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Туризм" [Текст] / О. Л. Сидоренко, В. М. Стайко, М. М. Чикалова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 64–67.

2008 рік

 • Сидоренко, О.  Вивчення іноземних мов за допомогою комп'ютерних технологій [Текст] / О. Сидоренко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 36–39.
 • Сидоренко, О. Л.  Комп'ютерні навчальні технології в самостійній діяльності студентів [Текст] / О. Л. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 116–117.

2007 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Організація самостійної роботи студентів [Текст] / О. Л. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 132–133.

2004 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Комп'ютерні навчальні технології в управлінні самостійною діяльністю студентів [Текст] / О. Л. Сидоренко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 483–490.

2003 рік

 • Сидоренко, О. Л.  Управління самостійною пізнавальною діяльністю студентів педуніверситету із застосуванням комп'ютерних засобів навчання [Текст] / О. Л. Сидоренко // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 133–136.