Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Андросова В.М. Мова символів жива – в ній звуки, букви і слова…: Методичний посібник. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 92 с.


Герман В. Культура української мови : навч. посібн. для студ. філологічних (гуманітарних) факультетів вищ. навч. закл. / В. Герман, Н. Громова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 369 с.


Герман В.В. Культура української мови : Практикум: Навч.-метод. посібник для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 108 с.


Готуємося до уроку української мови : метод. посіб. для вчителя / [за ред. О. Семеног]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 260 с.


Дорошенко Л.І. Словник будівельної лексики східнополіського діалекту / Л. Дорошенко. – Суми : СумДПУ, 2006. – 248 с.


Книш О.І. Державний екзамен зі шкільного курсу української мови та методики викладання його в школі : Навч.-метод. посібник / О. І. Книш. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 168 с.


Лінгвокраєзнавство : Мовний аспект стилю письменників, період. видань, діалектів Сумщини: Зб. наук. праць викл. каф. укр. мови / Т. П. Беценко [та ін.] ; За ред. В.В.Герман. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 104 с.


Матеріали й методичні вказівки до курсу "Українська діалектологія" / Уклад. Н.П.Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 72 с.


Методичні рекомендації до курсу «Ділова українська мова» / укл. Н. В. Громова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 72 с.


Методичні рекомендації до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» : ефективні методи навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців / укл. О. П. Кумеда. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 64 с.


Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної української літературної мови : Лексикологія, фразеологія, морфємологія, словотвір: Завдання та метод. рекомендації для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / Упор. Л.І.Дорошенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 64 с.


Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної українськой дітературної мови: Морфологія. Іменник. Прикметник : завдання та метод. реком. для студ. філолог. факульт. вищ. навч. закл. / [упоряд. Л.І. Дорошенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 68 с.


Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної української літературної мови: Морфологія. Числівник. Займенник : завдання та методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / [упоряд. Л. І. Дорошенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 64 с.


Науково-дослідна робота студентів-філологів : метод. рекомендації / уклад. М.М. Дудченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 52 с.


Науково-теоретичні, теоретико-прикладні, професійно-орієнтовані спецкурси й спецсемінари з української мови : Навч.-метод. посібник / Укл. В.В.Герман. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 144 с.


Невербальні засоби комунікації як запорука успіху оратора (тези магістрантів слов’янського відділення Інституту філології) / за ред. В.В. Герман та Н. Соларьової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.


Положення про магістерську практику (спеціальність 8.010103 «Українська мова і література» / укл.: Н.П. Дейниченко, О.М. Семеног. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 20 с.


Положення про магістерську роботу (спец. 8.010103 «Українська мова і література) / укл. В.В. Герман, О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 28 с.


Поставний В.В Практикум з правопису української мови : Орфографія. Пунктуація: Зб. тестових завдань / В. В. Поставний, О. О. Поставна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 48 с.


Програма державного екзамену зі шкільного курсу української мови та методики її викладання : [Для студ.-випускників філ. фак. і викладачів вищ. навч. закл.] / Укл. В.В.Герман, Н.В.Громова, О.І.Книш, Л.М.Лиманчук. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 12 с.


Семеног О.М. Культура наукової української мови [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Семеног. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 252 с.


Семеног О.М. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : навч. посібник / О.М. Семеног, Н.П. Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 216 с.


Українська мова : Зб. диктантів для студ. / укл. В.В.Герман, Н.В.Громова, Н.П.Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 220 с.


Українська мова – символ єдності нації : альманах студентської творчості / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за ред.: О. Семеног, Н. Громової, О. Кумеди, О. Кулікової, М. Ячменик. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 112 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ