Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Вертель, А. В.  Кризовий стан здоров'язбережувальної компетентності учнівської молоді (експлікація проблеми) [Текст] / В. В. Вертель // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 232–235.
 • Вертель, А. В.  Синхронистичность и психофизическая проблема (к вопросу о акаузальном восприятии времени) [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 80–89.

2015 рік

 

 • Вертель, А. В.  Воображаемое как сознание [Текст] : (психоаналитический аспект) / А. В. Вертель // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 14–16.
 • Вертель, А. В.  К вопросу о психоаналитической педагогике (историко-психологический аспект) [Текст] / А. В. Вертель // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 12–14.
 • Вертель, А. В.  Криза ідентичності в психоаналітичній антропології Ж. Лакана [Текст] / А. В. Вертель // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 15–17.
 • Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика [Текст] : монографія. Кн. 1 / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 429 с. – [Серед авторів видання викладачі СумДПУ імені А. С. Макаренка: А. В. Вертель, І. М. Щербакова, С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, Т. І. Щербак]. – ISBN 978-966-698-201-8.
 • Вертель, А. В.  Погляд на особистість у структурному психоаналізі [Текст] / А. В. Вертель // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Кн. 1. – С. 128–142.
 • Вертель, А. В.  Філософія психоаналізу [Текст] : навчальний посібник / А. В. Вертель ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 207 с.

2014 рік

 • Вертель, А. В.  Философия сознания в психоанализе [Текст] / А. В. Вертель // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 111–115.
 • Вертель, А. В.  "Языковое сознание" в психоанализе Ж. Лакана и дебиологизация фрейдизма [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 82–89.

2013 рік

 • Вертель, А. В.  Жак Лакан: от фантазмов воображаемого к поиску сознания [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 85–77.

2012 рік

 • Вертель, А. В.  К этимологии эго, я и самости в психоанализе [Текст] / А. В. Вертель // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 124–125.
 • Вертель, А. В.  Концепт "сознание" в философии К. Г. Юнга [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – №1 (5). – С. 66–72.
 • Вертель, А. В.  Психоанализ в зеркале критики позитивизма [Текст] / А. В. Вертель // Історико-філософські читання молодих учених : I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історичний ф-т ; [редкол.: Н. М. Зленко, А. В. Гончаренко, О. В. Вовк та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 263–265.
 • Вертель, А. В.  Религия в объективе психоанализа [Текст] / А. В. Вертель // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 64–65.
 • Вертель, А. В.  Философия сознания К. Г. Юнга и буддизм [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (6). – С. 146–152.

2011 рік

 • Вертель, А. В.  Концепция сознания в психоаналитической философии З. Фрейда [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 234–240.
 • Вертель, А. В.  Философия и психоанализ: междисциплинарный диалог или тупик дуализма? [Текст] / А. В. Вертель // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 200–206.
 • Вертель, А. В.  Філософія і психоаналіз: спроба діалогу [Текст] / А. В. Вертель // Соціалізація особистості : культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 194–195.
 • Вертель, А. В.  Фрейд і Юнг: експлікація концепту свідомість [Текст] / А. В. Вертель // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 66–67.

2008 рік

 • Вертель, А. В.  Огляд соціально-педагогічних факторів соціалізації дітей-сиріт у психолого-педагогічних дослідженнях [Текст] / А. В. Вертель // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 118–119.
 • Вертель, А. В.  Педагогічні умови соціальної реабілітації дітей-сиріт у виховній системі шкіл-інтернатів [Текст] / А. В. Вертель // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 173–175.