Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [науковий редактор А. А. Сбруєва ; автори розділів: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. Б. Кривонос, Н. В. Коваленко, Н. Г. Осьмук, І. І. Проценко, Г. В. Волошко, Ж. Ю. Чернякова]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 319 с.
 • Волошко, Г. В.  Формування асертивності учнів як актуальний напрям превентивного навчання [Текст] / Г. В. Волошко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 221–223.

2015 рік

 • Волошко, Г. В.  Формування прогностичних умінь майбутніх соціальних педагогів засобами соціально-педагогічної реклами [Текст] / Г. В. Волошко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 279–280.

2014 рік

 • Волошко, Г. В.  До проблеми визначення "готовності до превентивної діяльності" майбутніх педагогів [Текст] / Г. В. Волошко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 180–190.
 • Волошко, Г. В.  До проблеми формування ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Г. В. Волошко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 31–33.

2013 рік

 • Волошко, Г. В.  Використання соціально-педагогічної реклами у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання учнівської молоді [Текст] / Г. В. Волошко // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 25–44.
 • Волошко, Г. В.  Методичні рекомендації щодо створення соціально-педагогічної реклами [Текст] : метод. рекомендації до вивчення навчального курсу "Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах" / Г. В. Волошко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 74 с. 
 • Волошко, Г. В.  Соціально-педагогічна реклама як засіб превентивного виховання [Текст] / Г. В. Волошко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 190–191.

2011 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  До проблеми співвідношення понять "соціалізація" та "соціальне виховання" [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 226–228.

2010 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  Використання мультимедійної лекції у викладанні "Методики соціально-виховної роботи в сучасних умовах" [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 314–321.

2009 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  Дидактичні умови формування вмінь прогнозування в учнів у процесі навчання хімії [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 120–121.
 • Кугуєнко, Г. В.  До питання про сутність поняття "Соціальне виховання" [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – №2. – С. 3–8.
 • Кугуєнко, Г. В.  Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія) / Г. В. Кугуєнко ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2009. – 19 с. 

2008 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  З досвіду викладання спецкурсу "Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах" [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 133–139.
 • Кугуєнко, Г. В.  Проблеми формування професійної компетентності сучасного вчителя крізь призму поглядів А. С. Макаренка на педагогічну майстерність [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 37–38.
 • Кугуєнко, Г. В.  Прогностичні завдання як засоби формування прогностичних умінь в учнів під час вивчення хімії [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 148–149.

2007 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  Досвід викладання курсу "Вища освіта і Болонський процес" у магістратурі [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 129-133.

2006 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  Формування прогностичних умінь учнів при вивченні хімії [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 146–147.

2005 рік

 • Кугуєнко, Г. В.  Методика формування прогностичних умінь учнів на уроках хімії [Текст] / Г. В. Кугуєнко // Педагогічні науки. Стан та перспективи шкільної хімічної освіти : збірник наукових праць / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 110–121.