Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика [Текст] : монографія. Кн. 1 / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 429 с. – [Серед авторів видання викладачі СумДПУ імені А. С. Макаренка: А. В. Вертель, І. М. Щербакова, С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, Т. І. Щербак]. – ISBN 978-966-698-201-8.
 • Єрмакова, Н. О.  Психокорекційна модель конструювання узгодженої довіри в умовах вікової кризи у студентів юнацького віку [Текст] / Н. О. Єрмакова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 117–121.
 • Ануфрієва, Н. М.  Соціальна психологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова ; МОН України. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2016. – 369 с. – Гриф МОН України, лист № 1/11-15637 від 09.12.2016 р. – ISBN 978-966-222-989-9.

2015 рік

 • Єрмакова, Н. О.  Довіра до себе як складова психологічного благополуччя особистості в кризових умовах та критичних ситуаціях життя [Текст] / Н. О. Єрмакова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 127–129.
 • Єрмакова, Н. О.  Дослідження особливостей прояву схильності використовувати емоції в цілях маніпулювання оточуючими в юнацькому віці [Текст] / Н. О. Єрмакова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 171–175
 • Єрмакова, Н. О.  Особливості функціонування соціальних ліфтів у сучасній Україні [Текст] / Н. О. Єрмакова // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 65–67.
 • Єрмакова, Н. О.  Психологічні особливості становлення довіри особистості в юнацькому віці [Текст] / Н. О. Єрмакова // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Кн. 1. – С. 359–381.

2014 рік

 • Єрмакова, Н. О.  Експериментальне вивчення особливостей міжособистісної довіри у студентів юнацького віку [Текст] / Н. О. Єрмакова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 233–238.

2013 рік

 • Єрмакова, Н. О.  Ідеї А. С. Макаренка в контексті організації "довірчого простору" сучасної школи [Текст] / Н. О. Єрмакова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 152–153.
 • Єрмакова, Н. О.  Можливості психологічної просвіти у формуванні культури довіри майбутніх фахівців [Текст] / Н. О. Єрмакова // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології ; Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 12–14.

2012 рік

 • Методичні рекомендації до написання курсової роботи з психології [Текст] : напрям підготовки: 6.030103 "Практична психологія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки та психології, Каф. практичної психології ; [уклад. Н. О. Єрмакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 63 с.
 • Єрмакова, Н. О.  Психологічні особливості самоприйняття в ранньому юнацькому віці [Текст] / Н. О. Єрмакова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 260.

2011 рік

 • Ануфрієва, Н. М.  Соціальна психологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2011. – 295 с. – [Гриф МОН України, лист №1/11-6686 від 20.07.2010 р.]. 

2010 рік

 • Єрмакова, Н. О.  Особливості прояву когнітивного компоненту довіри до себе в юнацькому віці [Текст] / Н. О. Єрмакова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 73–74.

2009 рік

 • Ануфрієва, Н. М.  Соціальна психологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2009. – 215 с.