Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко,О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с. – ISBN 978-966-473-169-7.
  • Зав'ялова, О. К.  Інтеркультурний контекст розвитку хореографічної освіти в Російській імперії [Текст]. Розділ 4.1 / О. К. Зав'ялова // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 116–133.

2013 рік

  • Зав'ялова, О. К.  Інструментальна музика в театральній культурі України першої половини XIX ст. [Текст] / О. К. Зав'ялова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 52–53.

2014 рік

  • Зав'ялова, О. К.  Німецька віолончельна школа XIX ст.: виконавсько-педагогічні аспекти [Текст] / О. К. Зав'ялова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 9–22.
  • Зав'ялова, О. К.  П. І. Чайковський і віолончельне мистецтво України межі XIX–XX ст. [Текст] / О. К. Зав'ялова // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 62–64.
  • Зав'ялова, О. К.  Українське віолончельне мистецтво і традиції Петербурзької школи К. Ю. Давидова [Текст] / О. К. Зав'ялова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 49–56.

2012 рік

  • Зав'ялова, О. К.  Модерні тенденції світового балету першої половини ХХ ст. [Текст] / О. К. Зав'ялова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 148–149.

2010 рік

  • Зав'ялова, О. К.  Наукова думка у контексті еволюції віолончельного ансамблевого мистецтва в Україні [Текст] / О. К. Зав'ялова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [ред. кол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 77–78.

2009 рік

  • Зав'ялова, О. К.  Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України [Текст] : монографія / О. К. Зав'ялова ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – 255 с. 

2003 рік

  • Зав'ялова, О. К.  Історія західноєвропейської музики [Текст] : навч. посібник з курсу всесвітньої іст. муз. культури для студ. фак. мистецтв пед. вузів / О. К. Зав'ялова. – Суми : СумДПУ, 2003. – 72 с.