Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Жмака, В. М.  «Матеріали до опису округ УРСР» як джерело вивчення міст 20–х років ХХ ст. [Текст] : (на прикладі Лівобережжя) / В. М. Жмака // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін.; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 79–82.
  • Жмака, В. М.  Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Етнодемографічні процеси в Україні XIX - XX ст. [Текст] : для студентів історичного факультету / В. М. Жмака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. історії України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 31 с.

​2012 рік

  • Жмака, В. М.  Соціально-класова структура населення міст Лівобережної України в 1920-ті роки [Текст] / В. М. Жмака // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 56.

2011 рік

  • Жмака, В. М.  Комунальні підприємства міста Ромни в 20–х роках ХХ століття [Текст] / В. М. Жмака // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. архів Сумської обл., Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 33–37.
  • Жмака, В. М.  Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України в 1920–ті роки [Текст] : автореф. дис. ... канд. історич. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / В. М. Жмака ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 19 с.
  • Жмака, В. М.  Структура міст Лівобережжя за категоріями [Текст] : (1920–1926 рр.) / В. М. Жмака // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 56–57.

2009 рік

  • Жмака, В. М.  Бюджет міста Ромни у другій половині 20–х років ХХ ст. [Текст] / В. М. Жмака // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації, Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 113-118.

2007 рік

  • Жмака, В. М.  До питання розвитку місцевої промисловості Сумської округи у 1920–х роках ХХ століття [Текст] / В. М. Жмака // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 123–128.
  • Жмака, В. М.  До проблеми розвитку місцевої промисловості Сумської округи в 20–х рр. ХХ ст. [Текст] / В. М. Жмака // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 68–69.

2005 рік

  • Жмака, В. М.  Столипінська аграрна реформа на Сумщині [Текст] / В. М. Жмака // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 82–87.