Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Зуєв, С. П.  Комп'ютерний набір нотного тексту у змісті курсу "Музична інформатика" [Текст] / С. П. Зуєв // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 55–56.
  • Зуєв, С. П.  Музичні комп'ютерні технології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. П. Зуєв ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2013. – 168 с. 

2012 рік

  • Зуєв, С.  Простір культури: головні напрямки наукового дослідження [Текст] / С. Зуєв // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 7–9.

2010 рік

  • Зуєв, С. П.  Створення та обробка музичного матеріалу за допомогою комп'ютера [Текст] / С. П. Зуєв // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 78–80.
  • Зуєв, С. П.  Технологія роботи з цифровим звуком у підготовці майбутнього вчителя музики [Текст] / С. П. Зуєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 161–169.

2008 рік

  • Зуєв, С. П.  Міфологема "першої столиці" в семіосфері Харкова [Текст] : [аналіз досвіду Харкова як одного з міст України: історія та сучасність] / С. П. Зуєв // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / держ. вищ. навч. заклад "УАБС"; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 312–319.
  • Зуєв, С. П.  Музичні фестивалі в контексті культурологічної науки [Текст] / С. П. Зуєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 29–30.

2007 рік

  • Зуєв, С.  Музичний фестиваль як явище міської культури [Текст] / С. Зуєв // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 12–14.
  • Зуєв, С. П.  Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 "Теорія та історія культури" / С. П. Зуєв ; Харківська держ. академія культури. – Х., 2007. – 20 с.